30 stycznia 2023

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Powyższa ustawa wprowadza zmiany w zakresie m.in.:

ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.2151).

Data publikacji: 20 grudnia 2022 r.

Obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r.

Główne regulacje objęte przepisami analizowanej ustawy w znacznej mierze wykraczają poza zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wśród nich znalazły się jednak również niektóre zmiany, które odnoszą się do zagadnień środowiskowych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (art. 56 ustawy)

Z dniem 1 stycznia 2023 r. miały zacząć obowiązywać szczegółowe regulacje odnoszące się do selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nowy art. 101a ustawy o odpadach.

Niniejsza ustawa przesuwa termin wejścia tak nałożonego obowiązku na 1 stycznia 2025 r.

Forma papierowa dokumentów wymaganych na podstawie ustaw produktowych (art. 50 i art. 56 ustawy).

Wydłużeniu ulega okres sporządzania niektórych dokumentów wymaganych na podstawie ustaw produktowych, w dotychczasowej formie papierowej – do dnia 31 grudnia 2024 r.

Będzie to obejmować:

• dokumenty potwierdzające recykling (DPR) odpadów opakowaniowych oraz dokumenty potwierdzające eksport albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) wydawane na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

• dokumenty potwierdzające recykling albo dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesu odzysku odrębnie odzysk i odrębnie recykling odpadów powstałych z produktów, wydawane na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

• zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz zaświadczenie o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach, wydawane na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach,

• zaświadczenie o zużytym sprzęcie, zaświadczenie potwierdzające recykling oraz zaświadczenie potwierdzające odzysk wymagane na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Sporządzanie ww. dokumentów za pośrednictwem BDO ma mieć miejsce od 1 stycznia 2025 r.

Pozostałe zmiany ustanowiono w zakresie Prawa ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo wodne, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw odnoszą się do wodoru.