28 czerwca 2024

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, czerwiec 2024

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA


Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (ROP)
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany

brak zmian od sierpnia 2021r.

Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.

Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


Nazwa dokumentu: dot. systemu kaucyjnego
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Nr projektu: 1151
Stan: Oczekiwanie na dalsze kroki.

W dniu 25 marca 2024 r. został opublikowany ponownie projekt rozporządzenia w sprawie stawek kaucji. Projekt rozporządzenia mówi o zmianie wysokości kaucji w przypadku opakowań szklanych wielokrotnego użytku, z 50 gr na 1 zł.

Link do monitoringu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12379103


Nazwa dokumentu: dot. systemu kaucyjnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Nr projektu: UD45
Stan: Oczekiwanie na dalsze kroki.

Jakie przykładowe zmiany zakłada najnowszy projekt?

1. Kaucja pobierana na każdym etapie
Projekt wprowadza taki model, w którym kaucja jest pobierana w całym łańcuchu dystrybucji. To istotne doprecyzowanie przepisów obecnie, które było już wielokrotnie podnoszone przez branżę. W dotychczasowym stanie, kaucja miała być pobierana od użytkownika końcowego, teraz natomiast kaucja na każdym etapie podąża za produktem.
2. Przesunięcie na 2026 r. obowiązku zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, pozwoli to odpowiednio zaplanować i przygotować system do zbierania tego rodzaju opakowań. Powyższe umożliwi podmiotom reprezentującym zebranie doświadczeń analogicznych podmiotów w innych krajach i uniknięcia błędów przy zbieraniu tego typu odpadów.
3. Wymóg co najmniej 1 punktu odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych w każdej gminie
Wprowadza się wymóg zapewnienia przez podmiot reprezentujący co najmniej jednego punktu odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym od użytkowników końcowych w każdej gminie.
Inne zmiany
Prócz ww. planowanych zmian, wskazujemy również poniżej inne zaproponowane przez Ministerstwo zmiany, np.:
1. zmianę zasad przyznawania i cofania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, w tym zwiększenie uprawnień Ministra w procesie nadzoru nad działalnością podmiotów reprezentujących, czy też
2. nadanie kompetencji kontrolnych nad działalnością systemów kaucyjnych Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska.


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:

Parlament Europejski w kwietniu podjął decyzję o przyjęciu PPWR. Oczekujemy na zatwierdzenie przez Radę, co być może będzie miało miejsce pod koniec 2024 r.

Obecnie dokument jest tłumaczony na języki państw członkowskich.

 

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

Polska wersja językowa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

W dniu 14 lutego 2024 r. komisja Envi, czyli europarlamentarna komisja ds. środowiska, przyjęła propozycje dotyczące nowego projektu dyrektywy odpadowej. Chodzi m.in. o wyższe cele redukcyjne dla odpadów żywnościowych oraz krótszy czas na wdrożenie ROP w obszarze tekstyliów.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)

Procedura na EURLEX: https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_234