Regulamin Serwisu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

 • 1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego publikowanego w sieci Internet pod adresem https://www.rekopol.pl/ jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna (zwana dalej „Rekopol”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mangalia 4, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075682, NIP: 525-21-92-088, REGON: 016648941, o kapitale zakładowym w wysokości 2 600 000,00 zł, w całości opłaconym.

2. W wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), tworzy się niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rekopol.

3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.rekopol.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne pozyskanie, utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik korzystający ze Strony Rekopol. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Strony Rekopol oraz świadczonych na niej usług.

 • 2

Definicje

1. Określenia w niniejszym Regulaminie napisane wielką literą, o ile nie zaznaczono inaczej, mają znaczenie jak niżej:
Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. nr 119/1);

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://www.rekopol.pl;

Strona – strona internetowa Rekopol pod adresem: https://www.rekopol.pl;

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony;

Newsletter – informacje o produktach, wydarzeniach, publikacjach i wszelkich innych działaniach, w których uczestniczą osoby z Rekopol, przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej; zamówienie przesyłania Newslettera jest dostępne na Stronie w zakładce „Kontakt”.

 • 3

Zasady korzystania ze Strony Rekopol

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Strony, włączywszy warunki zamawiania, przesyłania i otrzymywania Newslettera.
2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników.
3. Po wejściu na Stronę Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Rekopol na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
2. Niniejszy Regulamin zabrania, w szczególności:

 • podawania nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych;
 • rozpowszechniania nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie;
 • dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 • ingerowania w działanie Strony, w tym zmianę kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Rekopol lub Użytkowników.
 • 5

Wymagania techniczne i pliki cookies

1. Korzystanie ze Strony możliwe jest, gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową.
2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne oprogramowanie. Sposoby usuwania plików cookies można znaleźć pod odpowiednimi adresami przeglądarek internetowych, np.:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Microsoft Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

5. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies określa Polityka prywatności serwisu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. znajdująca się pod adresem: https://www.rekopol.pl/polityka-prywatnosci/.

 • 6

Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony Rekopol może zamówić Newsletter.
2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie, wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej newsletter@rekopol.pl co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi.

 • 7

Dane osobowe

1. W odniesieniu do Danych Osobowych przedstawionych przez Użytkownika przy użyciu Strony, Rekopol pełni funkcję Administratora. Danymi Osobowymi mogą być w szczególności adres poczty elektronicznej podawany w związku z zamówieniem Newslettera (§ 6).
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności, do formularzy umożliwiających zamówienie Newslettera, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
4. Cel przetwarzania danych w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych Osobowych.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych określa Polityka prywatności serwisu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. znajdująca się pod adresem: https://www.rekopol.pl/polityka-prywatnosci/.

 • 8

Kontakt i reklamacje

1. Rekopol dokłada należytej staranności celem zapewnienia właściwego działania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń co do działania Strony na adres poczty elektronicznej: newsletter@rekopol.pl
2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 i § 7 niniejszego Regulaminu, ma prawo składania reklamacji na adres poczty elektronicznej: newsletter@rekopol.pl
3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, powinny zawierać szczegółowy opis zastrzeżenia i adres poczty elektronicznej Użytkownika, aby Rekopol mógł wysłać do Użytkownika odpowiedź na zastrzeżenia.
4. Rekopol może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, potrzebnych do udzielenia odpowiedzi.
5. Rekopol zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 21 dni roboczych od otrzymania pełnej informacji, w tym szczegółowego opisu zastrzeżenia i adresu poczty elektronicznej Użytkownika.

 • 9

Odpowiedzialność

1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Może także nastąpić okresowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
2. Rekopol nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działania lub brak dostępności Strony wynikające lub związane z przyczynami wskazanymi w pkt 1 powyżej lub z innych przyczyn niezależnych od Rekopol.

 • 10 

Zmiana Regulaminu

1. Rekopol ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.
3. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z usługi, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 • 11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), przepisy RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia usługi, będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.