29 kwietnia 2024

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, kwiecień 2024 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany.
Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA


Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (ROP)
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany

brak zmian od sierpnia 2021r.

Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.

Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


Nazwa dokumentu: dot. systemu kaucyjnego
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Nr projektu:1151
Stan: W dniu 22.11.2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie stawek kaucji. Projekt został przekazany do opiniowania w terminie 10 dni od dnia udostępnienia powyższego projektu.

Pojawiają się głosy, że być może zostanie podniesiona wysokość kaucji z 50 gr na 1 zł.

Link do monitoringu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12379103


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:

Parlament Europejski wczoraj podjął decyzję o przyjęciu PPWR. Przed nami jeszcze m.in. zatwierdzenie przez Radę, co najpewniej będzie miało miejsce pod koniec 2024 r.
Z aktualną treścią dokumentu PPWR możecie się Państwo zapoznać tu:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0319-AM-532-532_EN.pdf

 

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

Polska wersja językowa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

W dniu 14 lutego 2024 r. komisja Envi, czyli europarlamentarna komisja ds. środowiska, przyjęła propozycje dotyczące nowego projektu dyrektywy odpadowej. Chodzi m.in. o wyższe cele redukcyjne dla odpadów żywnościowych oraz krótszy czas na wdrożenie ROP w obszarze tekstyliów.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)

Procedura na EURLEX: https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_234