26 maja 2021

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Dnia 17 maja 2021 r. ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
W jego treści wskazuje się, że selektywną zbiórką będą objęte:

  1. Papier (w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektur), zbierany w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „PAPIER”;
  2. Szkło (zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe), szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem „SZKŁO BEZBARWNE”, a szkło kolorowe – w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „SZKŁO KOLOR”;
  3. Metale;
  4. Tworzywa sztuczne;
  5. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  6. Bioodpady- zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „BIO”.

Pojemniki, o których mowa powyżej, mogą być pokryte kolorami i napisami, o których mowa odpowiednio powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

W terminie do dnia 1 lipca 2022 r. pojemniki oraz worki niespełniające wymagań, o których mowa powyżej, zastępuje się pojemnikami lub workami spełniającymi te wymagania.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Omawiane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361).

Pełną treść Rozporządzenia można przeczytać tu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000906