27 kwietnia 2021

Polski projekt Single- Use Plastics (SUP)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 1 kwietnia br. na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych: UC73).

Jednocześnie informujemy, że od 1 kwietnia br. w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu, istnieje możliwość zgłaszania co do jego treści uwag.

Ww. projekt ustawy jest szczególnie ważny dla branży, ponieważ stanowi transpozycję wymaganych przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  (tzw. SUP, Single-Use Plastics). do polskiego prawa.

Przypominamy- od 3 lipca 2021 r. ma nastąpić zakaz wprowadzania do obrotu wymienionych w powyższej Dyrektywie produktów z tworzyw sztucznych (tradycyjnych i z tworzyw biodegradowalnych). Jednocześnie owe towary, wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy, będzie można sprzedawać aż do wyczerpania zapasów.

Kwestie dotyczące Rozszerzonej odpowiedzialności Producenta (ROP) są przedmiotem innych prac legislacyjnych.

Link do projektu: Projekt (rcl.gov.pl)

Link do Dyrektywy SUP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PL

Rozszerzona odpowiedzialność Producenta

2 kwietnia br. na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w nawiązaniu do Projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC43) z dnia 14 października 2020 r., pojawiła się aktualizacja dotycząca stanowisk zgłoszonych w ramach opiniowania oraz odniesienie się wnioskodawcy do przedstawionych uwag.

Link do projektu: Projekt (rcl.gov.pl)