20 listopada 2020

Polski Pakt Plastikowy

Do Polskiego Paktu Plastikowego dołączają nowe firmy!

 

Grono Członków Polskiego Paktu Plastikowego powołanego we wrześniu br. powiększyło się o kolejne dwie firmy – w październiku do inicjatywy dołączyło Auchan Retail Polska oraz Avery Dennison. Tym samym obie organizacje potwierdziły swoją gotowość do działania na rzecz zmiany obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Polski Pakt Plastikowy tworzy obecnie 14 firm członkowskich oraz szereg organizacji wspierających – organizacji pozarządowych i biznesowych, które razem będą pracować nad realizacją 6 ambitnych celów strategicznych inicjatywy do roku 2025.
Pakt na co dzień pracuje poprzez grupy robocze. Jako pierwsze wystartowały trzy zespoły, które mają ważne zadanie opracowania narzędzi stanowiących podstawę dalszych działań, czyli: definicji pojęć, procesu raportowania oraz mapę interesariuszy Paktu. Wystartowały też prace nad pierwszymi raportami analitycznymi, na podstawie których będą planowane dalsze prace i projekty realizowane przez Pakt.

W listopadzie wystartował również cykl seminariów tematycznych z Członkami Wspierającymi Paktu. Podczas tych wydarzeń inicjatywa będzie prezentowana wśród organizacji biznesowych i dyskutowana będzie możliwość potencjalnych kierunków wspólnych działań tak aby efektywnie szukać nowych rozwiązań w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych.

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Zapraszamy kolejne firmy i instytucje do aktywnego włączenia się w działania Paktu.

Małgorzata Greszta
Partner Zarządzający
CSR Consulting