25 kwietnia 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 24 kwietnia 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie, aż 3 projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Komisja z kolei przedstawiła propozycję Dyrektywy „Green Claims”.
Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

Polska


Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73/ Druk Sejmowy 3009
Stan: Ustawa przekazana do podpisu Prezydentowi.
Prezydent ma czas na złożenie podpisu do dnia 8 maja 2023 r.
Etap legislacyjny: Polska ma duże opóźnienie w implementacji przepisów dyrektywy SUP. Przepisy dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego miały być transponowane „projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw”, nr projektu UC73.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. ustawa została przekazana do podpisu Prezydentowi.

Link do monitoringu:

Projekt RCL:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259

Prace w Sejmie i Senacie:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-174-22


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan: Projekt procedowany. Etap Komisji Prawniczej.
Etap legislacyjny: 12 kwietnia 2023 r. ukazała się nowa wersja projektu systemu kaucyjnego, m.in. zaproponowano wartość kaucji.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany
brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r.
Projekt przekazano do Rady oraz Parlamenentu w dniu 30 listopada 2022 r.
Istnieje polska wersja językowa.
Do dnia 24 kwietnia istniała możliwość nadesłania opinii.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

polska wersja językowa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

Opóźnienia w pracach przedstawienia tego projektu.
Pierwszy kwartał 2023 r.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)


Nazwa dokumentu: Green Claims
Stan: 
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_85