28 czerwca 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 20 czerwca 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie  różne projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Czekamy też na dwa rozporządzenia, które ustalą stawki pobierania opłat w związku z wejściem w życie przepisów implementujących Dyrektywę SUP. 

Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA


Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan:Projekt przekazany do notyfikacji. Jednocześnie projekt jest procedowany w Sejmie.
Etap legislacyjny:W dniu 16 czerwca projekt został przekazany do prac w Sejmie.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: Projekt procedowany. Brak zmian od sierpnia 2021r.
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków. Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


Nazwa dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów
Nr projektu: 951
Stan: Zbieranie uwag zotało zakończone.
Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372254/katalog/12973286#12973286


Nazwa dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami
Nr projektu: 952
Stan: Zbieranie uwag zotało zakończone.
Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372256/katalog/12973372#12973372


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r.
Projekt przekazano do Rady oraz Parlamenentu w dniu 30 listopada 2022 r.
Istnieje polska wersja językowa.
Dalsze wewnętrzne prace nad projektem.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

polska wersja językowa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

Opóźnienia w pracach przedstawienia tego projektu.
Pierwszy kwartał 2023 r.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)


Nazwa dokumentu: Green Claims
Stan: 
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.
Istnieje polska wersja językowa.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_85