19 lutego 2024

Komisja wzywa PL do prawidłowej transpozycji dyrektywy odpadowej

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, informujemy, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując m.in. do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

  1. Dlaczego takie kroki zostały podjęte?

Dyrektywa odpadowa ustanawia prawnie wiążące cele w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Wymaga ona również od państw członkowskich usprawnienia systemów gospodarowania odpadami i poprawy efektywności wykorzystania zasobów. Termin transpozycji przez państwa członkowskie zmienionej dyrektywy odpadowej do prawodawstwa krajowego upłynął 5 lipca 2020 r. 

  1. Jakim przepisom uchybiła Polska?

Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji przepisów dotyczących systemu ROP, środków mających na celu zapewnienie ponownego użycia lub recyklingu odpadów oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności, zasad monitorowania oraz selektywnej zbiórki odpadów i programów zapobiegania powstawaniu odpadów.

  1. Co dalej?

W związku z tym Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a Polska ma teraz 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. 

W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Link do treści dyrektywy odpadowej: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851 

Link do treści informacji o decyzjach Komisji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/ 

Nr uchybienia: INFR(2023)2165