26 maja 2023

Dyrektywa SUP w Polsce

Od 24 maja 2023r. zaczynają obowiązywać obowiązki związane z dyrektywą SUP (single- use- plastics (z pewnymi wyjątkami, np. z dniem 1 lipca 2024 r. mają obowiązywać przepisy dotyczące nakładania administracyjnych kar pieniężnych za niezapewnienie dostępności opakowań alternatywnych oraz za wprowadzenie do obrotu napojów w jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów bez przymocowanych do tych butelek ich zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych).

Krajowa ustawa, która stanowi implementację przepisów dyrektywy SUP to ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877).

Z jej pełną treścią możecie się Państwo zapoznać tu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/877 

Należy też wspomnieć, że toczą się również prace nad rozporządzeniami, które stanowić będą pełną implementację, tj.:

 1. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania tych odpadów,
  link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372254 
 2. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,
  link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372256 

Zgodnie z powyższymi projektami rozporządzenia mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) wprowadza wiele zmian w różnych ustawach, m.in. w ustawie opakowaniowej czy ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 

Ustawą wprowadza się systemowe rozwiązania, które mają na celu dążenie do zmniejszenia wpływu odpadów powstających z produktów z tworzyw sztucznych lub zawierających tworzywa sztuczne na środowisko naturalne, w szczególności na środowisko wodne i zdrowie człowieka, poprzez zmniejszenie ilości tych odpadów w środowisku naturalnym. 

Wśród najważniejszych rozwiązań należy wskazać:

 1. wprowadzenie obowiązku pobierania przez przedsiębiorców (prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, a także pakujących i oferujących produkty za pomocą urządzeń vendingowych) opłaty za oferowanie nabywcom produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak kubki na napoje i pojemniki na żywność, będących opakowaniami lub napojów lub żywności pakowanych przez tego przedsiębiorcę w te produkty, a także obowiązku zapewnienia przez tych przedsiębiorców dostępności opakowań alternatywnych,
 2. zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, takich jak patyczki higieniczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów oraz mechanizmy tych patyczków, pojemniki na żywność oraz pojemniki i kubki na napoje wykonane z polistyrenu ekspandowanego,
 3. wprowadzenie obowiązku opatrzenia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, takich jak podpaski higieniczne, tampony, aplikatory do tamponów, chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami i filtry sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi oraz kubki na napoje, widocznym, czytelnym i nieusuwalnym oznakowaniem (na opakowaniu produktu lub na samym produkcie), które informuje o niewłaściwych metodach wyrzucania oraz szkodliwym wpływie na środowisko naturalne tych produktów,
 4. wprowadzenie obowiązku finansowania kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które zostały wprowadzone do obrotu, w tym kosztów kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do produktów takich jak: pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, kubki na napoje, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi,
 5. wprowadzenie obowiązku informowania konsumentów (podnoszenia świadomości ekologicznej) o szkodliwym wpływie na środowisko wynikającym z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, a także zachęcania konsumentów do odpowiedzialnego zachowania, w tym prowadzenia selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych produktów,
 6. ustanowienie autoryzowanego przedstawiciela (na terytorium RP) i upoważnionego przedstawiciela (na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego Unii Europejskiej) producentów odpowiednio spoza RP i z terytorium RP zajmujących się zawodowo sprzedażą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne,
 7. stosowanie zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych do pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów przymocowanych do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju,
 8. zapewnienie w roku 2025 co najmniej 25% (jeżeli głównym składnikiem butelki jest politereftalan etylenu, tzw. butelka PET), a w roku 2030 co najmniej 30% udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów,
 9. zapewnienie poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych –
  w odniesieniu do butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów
  – wynoszącego 77% od roku 2025 i 90% od roku 2029,
 10. nałożenie na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne obowiązku finansowania kosztów selektywnego zbierania tych narzędzi połowowych stanowiących odpady oraz obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania do celów recyklingu tych narzędzi połowowych stanowiących odpady (oraz ustanowienie systemu szacowania przez marszałka województwa masy wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz systemu wydawania przez przedsiębiorcę prowadzącego portowe urządzenia do odbioru odpadów lub inny równoważny system zbierania zaświadczenia o masie zebranych w danym roku kalendarzowym narzędzi połowowych),
 11. monitorowanie dystrybucji wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz informowanie o środkach podjętych przez przedsiębiorców w celu trwałego zmniejszenia ilości tych produktów (w tym obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej).

Ustawa wprowadza również maksymalne stawki opłat w zakresie wyżej wspomnianych obowiązków finansowych oraz stawki opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, a także  administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty nieprzestrzegające ciążących na nich obowiązków w wyżej wspomnianym zakresie.