28 października 2022

20 października na RCL ukazała się nowa wersja projektu SUP po Komisji Prawniczej.

20 października na RCL ukazała się nowa wersja projektu SUP po Komisji Prawniczej.

Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777289#12777289

Proszę wejść w numer 10 Komisja Prawnicza i rozwinąć (druga pozycja).

Jednocześnie poniżej przedstawiamy zmiany, jakie zostały wprowadzone do projektu w stosunku do projektu przekazanego pod obrady Komisji Prawniczej:

 1. Usunięto z art. 2 pkt 8c ustawy zmienianej w art. 1 definicję posiłku. Konsekwencją powyższego była zamiana występującego w projekcie słowa „posiłek” na słowo „żywność”. Niemniej jednak, z uwagi na posługiwanie się w dyrektywie 2019/904 w niektórych kontekstach słowem „posiłek” zostało ono pozostawione w projektowanych przepisach w miejscach analogicznych do występujących w ww. dyrektywie.
 2. W art. 2 pkt 9d ustawy zmienianej w art. 1 doprecyzowano definicję producenta.
 3. W art. 3d ustawy zmienianej w art. 1 wskazano wprost właściwość marszałka w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż za pośrednictwem urządzeń vendingowych – podobnie jak dla przedsiębiorcy prowadzącego jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne będzie nim marszałek właściwy ze względu na miejsce pobrania opłaty. Zmiana wprowadzona przez odwołanie się do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i ust. 2.
 4. Doprecyzowano przepis art. 3h ustawy zmienianej w art. 1, wskazując, że obowiązek prowadzenia ewidencji o której mowa w ust. 1 oddzielnie dla poszczególnych jednostek dotyczy również przedsiębiorcy oferującego nie tylko posiłki, ale również napoje w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych opłatą. Zmiana wprowadzona przez odwołanie się do przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2.
 5. W art. 8b i art. 8c ustawy zmienianej w art. 1 wskazano, którego producenta dotyczy ten przepis, przez odwołanie odpowiednio od art. 2 pkt 9d lit. a lub pkt 9d lit. b.
 6. W art 10a ustawy zmienianej w art. 1 rozszerzono zakres informacji, które ma zawierać sprawozdanie sporządzane i przekazywane przez ministra właściwego do spraw klimatu Komisji Europejskiej. Dodano pkt 6 dotyczący zawartości materiału pochodzącego z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów. Dodatkowo rozszerzono również uzasadnienie w tym zakresie.
 7. W konsekwencji zmiany art. 14 ustawy zmienianej w art. 1 dodano przepis przejściowy (w art. 16 ust. 1) utrzymujący w mocy dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów.
 8. W art. 40a ustawy zmienianej w art. 1 rozdzielono przepis karny za nieprzestrzeganie przepisów ustawy w zakresie pobierania opłaty (pkt 1) na dwa przepisy karne odnoszące się osobno do wskazanych w projekcie przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 (odpowiednio pkt 1 i 2).
 9. W art. 14 dodano przepisy przejściowe dla Inspekcji Handlowej dotyczące terminów przeprowadzania kontroli oraz wymierzania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków nakładanych na nich niniejszą ustawą przez Inspekcję Handlową, zgodnie z wnioskiem UOKiK w tym zakresie.
 10. Stosownie do ustaleń komisji prawniczej zrezygnowano z definicji napoju i dodano art. 8b ustawy zmienianej w art. 5 z definicję opakowania na napoje. W artykule zamieszczono również przykładowy, otwarty katalog produktów, które są napojami, a zatem opakowania, w których te produkty są wprowadzane do obrotu stanowią opakowania na napoje. Zrezygnowano ze wskazania, ze nie są napojami suplementy diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r poz. 2021, z 2022 r. poz. 24 i 138). Zmiana wynika z faktu, że dyrektywa 2019/904 nie wskazuje wprost na możliwość wyłączenia z zakresu jej stosowania suplementów diety w opakowaniach z tworzyw sztucznych.
 11. wbrew przepisowi art. 3b ust. 2 nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego napoje lub żywność w wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami oferowanych przez tego przedsiębiorcę za pomocą urządzenia vendingowego
 12. Rozszerzono i uzupełniono uzasadnienie.

Ponadto, w wyniku ponownej analizy projektu, wprowadzono poniższe zmiany:

 1. W art. 3b ust. 2 doprecyzowano, ze przepis dotyczy przedsiębiorcy pakującego i oferującego za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy. Zmiana ma na celu doprecyzowanie, że opłata nie jest pobierana w sytuacji gdy za pośrednictwem urządzenia są sprzedawane fabrycznie zapakowane produkty w opakowaniach wymienionych w zał. 6 do ustawy. Tym samym zarówno w przypadku urządzeń vendingowych, jak i jednostek gastronomicznych i handlowych regulacją objęte są te same kategorie produktów..
 2. W art. 14a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 zrezygnowano z określania konkretnych wymaganych poziomów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w poszczególnych latach 2026 – 2028 oraz jednoznaczne określono, że wprowadzający produkty w opakowaniach w postaci butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów jest obowiązany do zapewnienia od roku 2025 25% zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu, natomiast od roku 2030 – 30% zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, nie rozróżniając rodzaju tworzyw sztucznych, z których wykonane są ww. opakowania. Zmiany mają na celu precyzyjniejsze odzwierciedlenie wymagań dyrektywy 2019/904 w taki sposób, aby nie wykraczać poza zakres wymagań przewidziany w ww. Dyrektywie. Do nowego brzmienia ww. artykułu dostosowano odpowiednio sprawozdawczość zakresie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4.
 3. Dodatkowo, doprecyzowano przepisy dotyczące obliczania udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach na napoje, których głównym składnikiem jest politereftalan etylenu (art. 14a ust. 2 oraz w zał. nr 2 w ust. 5 ustawy zmienianej w art. 5).
 4. Zmieniono art. 21a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 przez usunięcie konkretnych poziomów selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów w poszczególnych latach oraz określenie docelowych wartości jedynie dla roku 2025 i 2029, aby ograniczyć się stricte do wymagań dyrektywy 2019/904 w tym zakresie.
 5. W ustawie zmienianej w art. 5 dodano przepis karny za niezapewnienie poziomu zawartości materiału z recyklingu.
 6. Usunięto dotychczasowy art. 8, z uwagi na fakt, iż dyrektywa 2019/904 nie przewiduje odstępstw czasowych od zakazu wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku B do tej dyrektywy.
 7. W art. 7 i art. 8 dodano przepisy dotyczące przedłużenia zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających recykling. Z uwagi na równolegle prowadzone prace nad projektem ustawy dotyczącym systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), który zakłada zasadnicze zmiany w zakresie wystawiania potwierdzeń uzyskania poziomów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów objętych systemem ROP, konieczne jest  przesunięcie terminu uruchomienia tzw. modułu potwierdzeń w ramach systemu BDO na dzień 1 stycznia 2025 r. W związku z tym określone dokumenty powinny być sporządzane wg przepisów dotychczasowych. Zmieniono art. 12 ust. 2 projektu, doprecyzowując, ze sprawozdanie, o którym w mowa w tym przepisie nie zawiera również informacji o przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych, oraz art. 12 ust. 5 przepis przejściowy dotyczący wprowadzających produkty na napoje w zakresie informacji o poziomie zbierania. Ze względu na sprawozdawczość do Komisji Europejskiej, dane w tym zakresie będą zbierane również za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem za 2023 r.
 8. Zmieniono w art. 17 regułę wydatkową określając limit wydatków na rok 2024 i lata następne. Ze względu na fakt, że opłaty przewidziane ustawą będą wnoszone po raz pierwszy w roku 2024 za rok 2023, dla roku 2023 nie przewiduje się wpływów oraz wydatków, z wyjątkiem wydatków z tytułu zmiany art. 251 ust. 3 ustawy o odpadach, co zostało odzwierciedlone w OSR.
 9. Doprecyzowano art. 18 – terminy wejścia w życie, w szczególności dodano pkt 3 dotyczący wejścia w życie przepisów w zakresie możliwości wprowadzania do obrotu napojów w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów tylko wtedy, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.
 10. Zmieniono tytuł załącznika 6 do ustawy zmienianej w art. 1 zastępując wyraz opakowania wyrazem produkty, aby pozostać przy określeniu stosowanym w dyrektywie 2019/904. Jednocześnie w tekście ustawy, w szczególności w art. 3b ustawy zmienianej w art. 1 i kolejnych zaproponowano określenie: produktów wymienionych w załączniku 6 będących opakowaniami, aby nie było wątpliwości, że obowiązek związany z opłatą, o której mowa w ww. przepisach dotyczy opakowań.