18 stycznia 2019

Nowi Partnerzy w Koalicji 5 Frakcji

Siedem nowych organizacji przystąpiło do Koalicji 5 Frakcji – inicjatywy, której partnerem merytorycznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Koalicja 5 Frakcji łączy wysiłki biznesu, samorządów oraz NGO’s w rozwój spójnego systemu praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów. 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie nowych koalicjantów oraz dyskusja na temat rozwoju systemu eko-oznakowania opakowań.

Nowi koalicjanci

15 stycznia 2019 r. w Warszawie przedstawiciele siedmiu  firm i organizacji podpisali deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 Frakcji. Tym samym potwierdzili zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu eko-oznakowań opakowań w postaci piktogramów, który pomaga konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować. Nowi Koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy.

Przypomnijmy, że wg. wytycznych europejskich, w 2019 roku poziom odzysku surowcowego powinien osiągnąć poziom 40%, gdzie dotychczasowe efekty szacuje się na poziomie ok 25%. Stąd tak ważne są wszelkie inicjatywy, które przybliżą Polskę do osiągnięcia wymaganych limitów i oddalą widmo wielomilionowych kar dla Polski za niewypełnienie obowiązku.

Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):

  • Fundacja Banku Ochrony Środowiska,
  • Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
  • Carrefour Polska,
  • EMKA Polska,
  • Fundacja PlasticsEurope Polska,
  • LEAR Corporation Poland,
  • Leclerc Polska,

Obecnie do Koalicji należy łącznie 17 firm i organizacji, które połączyły swoje siły i wspólnie tworzą systemowe rozwiązania na rzecz podniesienia efektywnej zbiórki odpadów, w szczególności opakowaniowych, w Polsce. Ich zaangażowanie w Koalicję to m.in. tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii edukacyjnych wśród pracowników i klientów prowadzenie testów konsumenckich, , konsultacje środowiskowe czy promocja systemu w swoich branżach.

Szanse i wyzwania

Koalicję 5 frakcji wyróżnia spośród innych inicjatyw dotyczących segregowania odpadów nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki system jest tworzony – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. 15 stycznia 2019 odbyło się jedno z takich spotkań. Podczas sesji dyskusyjnych przy stolikach tematycznych eksperci rozmawiali o wyzwaniach, mocnych i słabych stronach proponowanego przez Koalicję rozwiązania oznakowania opakowań oraz wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych. Taka forma spotkania pokazuje, że każdy członek Kolacji ma wpływ na jej rozwój.

Otwarci na współpracę

Koalicja zaprasza do współpracy producentów wprowadzających na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoje otoczenie na temat odzysku surowcowego.

Udział w tej inicjatywie daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców.

 

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska.