14 sierpnia 2014

Nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu

Rekopol beneficjentem PARP i programu CSR współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA wygrał grant w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczął realizację projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W ramach projektu Rekopol przeprowadza szereg działań o charakterze edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, skierowanych do szerokiego grona interesariuszy, a także wdraża Zintegrowany System Zarządzania zgodny z rozporządzeniem EMAS* oraz normami ISO 9001 (system zarządzania jakością) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

Uzyskanie certyfikatu spełnienia wymagań norm w dziedzinie zarządzania jakością oraz środowiskiem będzie potwierdzeniem wieloletnich starań w zakresie prowadzenia działalności w oparciu o najwyższe standardy, w sposób rzetelny i wiarygodny. Wewnętrzny system zarządzania środowiskowego rozbudowany został m.in. o wpływ dostawców DPO/DPR na stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w kraju, co potwierdza nasze odpowiedzialne podejście do realizacji w imieniu naszych klientów obowiązków recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.

Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu korzystnie wpłyną na sposób i formę współpracy z Państwem.

Zarząd Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA
*EMAS – (ang. Eco-Management and Audit Scheme) – system funkcjonujący w Unii Europejskiej, działający na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału w organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Jest to instrument służący zrównoważonej polityce przedsiębiorstw, w celu osiągania najwyższych standardów w ochronie środowiska.

swissparp