8 września 2015

Działania CSR

Zakończyliśmy realizację projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych”, który był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Konkurs grantowy, ogłoszony przez PARP w ramach programu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, co jednoznacznie wskazuje, iż zasady odpowiedzialnego społecznie biznesu są bliższe coraz większej grupie przedsiębiorców.

W ramach zrealizowanego projektu Rekopol przeprowadził różne działania w trzech obszarach:

ŚRODOWISKO
* wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny normami ISO 9001 (systemy zarządzania jakością) i ISO 14001 (systemy zarządzania środowiskowego) oraz rozporządzeniem EMAS (system funkcjonujący w Unii Europejskiej, działający na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału w organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS))
* zostaliśmy wpisani do rejestru EMAS prowadzonego w Polsce przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
* wykonaliśmy analizę łańcucha dostaw i usprawniliśmy jego funkcjonowanie;

RELACJE Z PERSONELEM
* wdrożyliśmy standard Zatrudnienie Fair Play (dwanaście procesów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w firmie)
* wdrożyliśmy kodeks postępowania;

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
* opracowaliśmy naszą wewnętrzną Strategię CSR
* przeprowadziliśmy szereg działań o charakterze edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, skierowanych do szerokiego grona interesariuszy, w tym warsztaty dla dzieci z placówek oświatowych z otoczenia firmy
* wydaliśmy broszurę edukacyjną „Popieram recykling – segreguję odpady!”, która została przyjęta z dużym uznaniem i wielkim entuzjazmem.

Razem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do obejrzenia trzynastego odcinka programu pt. „Przedsiębiorcza Polska” emitowanego na antenie TVP Info. Tematem odcinka jest zrównoważony rozwój w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” finansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.