9 czerwca 2016

Do 17 czerwca można zgłaszać udział w Konkursie o Puchar Recyklingu

52 wręczone puchary, 11 przyznanych tytułów „Tygrysa Recyklingu” i 315 przekazanych  statuetek. To bilans ostatnich szesnastu lat funkcjonowania konkursu o Puchar Recyklingu. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wielu partnerów, których łączy wspólny cel – troska o środowisko.

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyny w Polsce konkurs, który w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.  Jest to konkurs wyjątkowy, bowiem oprócz docenienia podmiotów, które w sposób szczególny wyróżniły się w tym aspekcie, ma również olbrzymi walor edukacyjny. W ramach Konkursu organizowane są m.in. spotkania, debaty branżowe, konferencje, konkursy edukacyjne, wystawy oraz warsztaty. Poprzez mnogość różnorodnych działań chcemy zmienić świadomość ekologiczną Polaków dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, co ma zaowocować dobrej jakości materiałem, przekazywanym do recyklingu – podkreśla Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, organizatora konkursu.

Nowe oblicze konkursu

Przejrzystość, zwięzłość, nowa formuła to hasła towarzyszące  tegorocznej  XVII edycji  Konkursu o Puchar Recyklingu. Zmiany, które zostały wprowadzone mają na celu ułatwienie uczestnikom udziału w tej wyjątkowej inicjatywie.

Na nową formułę Konkursu składają się trzy kategorie: „Gmina Recyklingu”, „Edukacja Recyklingowa” oraz „Lider Recyklingu”. Pierwsza z nich skierowana jest do samorządów z podziałem na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie oraz związki i porozumienia międzygminne. W ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie branych wiele zmiennych, ale wygra ten podmiot, który prowadzi najefektywniejszą gospodarkę odpadami. Formularze zostały poszerzone o dodatkowe pytania dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.  Szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy oraz samorządy mogą startować w kategorii „Edukacja Recyklingowa”. Ocenie podlegać będzie m.in. jakość prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, efektywność w osiąganiu założonych celów), różnorodność form, metod pracy i materiałów dydaktycznych, wykorzystanie aktywnych form i metod pracy, kaskadowość działań oraz innowacyjność i oryginalność działań. Z kolei przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem bądź odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (również te o statusie zastępczych), a także sortownie swoje działania dotyczące odbioru, zagospodarowania oraz oddania do recyklingu wszystkich frakcji odpadów mogą zgłaszać w kategorii „Lider Recyklingu”. Podmioty te będą nagradzane nie tylko za całokształt prowadzonych działań – mogą także otrzymać statuetki oraz atrakcyjne nagrody za najlepsze wyniki w zbiórce danej frakcji odpadów (ocenie podlegać będzie m.in. stłuczka szklana, plastik, bioodpady, baterie, ZSEE, kartoniki itp.)

Pora na zmiany

Zmieniły się zasady przyznawania Pucharów Recyklingu. W nowej edycji Konkursu przyznane zostaną trzy Puchary Recyklingu, a otrzymają je uczestnicy wybrani spośród laureatów poszczególnych kategorii. Oznacza to, że zostanie wręczony Puchar Recyklingu podmiotowi wybranemu spośród laureatów Gminy Recyklingu, Puchar Recyklingu spośród laureatów Edukacji Recyklingowej oraz Puchar Recyklingu dla najlepszego Lidera Recyklingu. Na zmienionych zasadach będzie przyznawany także tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Obecnie
o nominację ubiegać się mogą uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w dwóch wybranych kategoriach, udokumentują wzrost masy selektywnie zebranych surowców, otrzymają przynajmniej trzy statuetki w obecnej edycji Konkursu, a także otrzymali Puchar Recyklingu
w latach poprzednich.

Nowością w tegorocznej edycji jest także to, że partnerzy Konkursu mogą wysyłać rekomendacje do najlepszych, ich zdaniem, przedsiębiorstw oraz urzędów, zachęcając je do zgłoszenia swojego udziału. Konkurs o Puchar Recyklingu jest ważny zarówno dla partnerów i sponsorów jak i dla naszych uczestników, dla których selektywna zbiórka odpadów oraz recykling są kwestiami priorytetowymi. – Puchar Recyklingu, który otrzymaliśmy dwukrotnie,  to dla nas ogromne wyróżnienie, powód do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania związanego z kompleksowym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z obsługiwanego przez nasz zakład terenu. Prowadzimy działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych.  Obok inwestycji w infrastrukturę i technologię Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej włącza się w działalność edukacyjną mieszkańców Bielska-Białej.  Puchar Recyklingu jest dla nas potwierdzeniem słuszności istnienia takich zakładów jak nasz oraz kierunku, w którym się rozwijamy. Znak „Jakość Recyklingu”, który mieliśmy przyjemność otrzymać w ubiegłym roku, umieściliśmy na dyplomach, które otrzymują dzieci, biorące udział w prowadzonych przez nas działaniach edukacyjnych.  – podkreśla Wiesław Pasierbek, Prezes Zarządu Zakładów Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz procesu rejestracyjnego można znaleźć na stronie: www.pucharrecyklingu.pl