13 kwietnia 2017

Deklaracja Środowiskowa Rekopol za rok 2016

Mamy przyjemność zaprezentować trzecie wydanie deklaracji środowiskowej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań SA za rok 2016. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia EMAS deklaracja jest publicznie dostępna. Mamy nadzieję, że zawarte w niej dane dostarczą Państwu niezbędnych informacji o zakresie wpływu naszej działalności na środowisko, w tym poprzez podjęte inicjatywy i wyznaczone cele.

Rekopol utrzymuje od 2014 roku zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami:

  • normy EN ISO 14001:2004 (Systemy zarządzania środowiskowego),
  • normy EN ISO 9001:2008 (Systemy zarządzania jakością),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Przeprowadzone audyty i oceny zgodności potwierdzają, iż stosowane przez nas procedury jakościowe i środowiskowe dają gwarancję bezpiecznej i wiarygodnej realizacji przejętych obowiązków odzysku i recyklingu oraz wysokich standardów pozostałych usług świadczonych przez Rekopol.

Ustanawiając Politykę Jakości i Środowiskową zobowiązaliśmy się do doskonalenia przyjętego systemu zarządzania, działania według norm prawnych, przyjętych pryncypiów działalności oraz ograniczania negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. Zadeklarowaliśmy aktywne uczestnictwo w polskim systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zasady te odzwierciedlają się w wyzwaniach, jakie podejmujemy na co dzień. Dlatego też w 2016 roku kontynuowaliśmy prace nad rozwojem koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce, który odpowiadałby wymaganiom stawianym przez Komisję Europejską przedstawionym w pakiecie „Gospodarka w obiegu zamkniętym” (Circular economy package – CEP). Rekopol, jako organizacja założona przez przedsiębiorców i działająca na ich rzecz rozpoczął w ten sposób praktyczne działania pozwalające przygotować się przemysłowi do zmian związanych m.in. z wprowadzeniem nowego modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, opartego na wytycznych zdefiniowanych w nowym art. 8A Dyrektywy Ramowej o odpadach.

Biorąc pod uwagę nieuchronność tych zmian, konieczność dopracowania założeń i zasad funkcjonowania nowego systemu, w 2017 roku chcielibyśmy przedstawić propozycje koncepcji podstaw do nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz przeprowadzić szerokie konsultacje z interesariuszami, tj. przedsiębiorcami wprowadzającymi na rynek produkty w opakowaniach, organizacjami odzysku opakowań, firmami zajmującymi się gospodarką odpadami, reprezentantami samorządów jak i administracją publiczną. W naszej opinii takie podejście znacznie zwiększy szanse na podniesienie efektywności zaproponowanej zmiany systemu. Jest to wyzwanie dla wszystkich uczestników systemu, w tym również dla Rekopolu.

W kontekście naszych aspektów środowiskowych w tym roku kontynuować będziemy działania informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne, zarówno jako organizatorzy, jak i uczestnicy różnych wydarzeń. Poprzez wspólne inicjatywy i wzajemny rozwój możemy znacząco wpłynąć na kształtowanie odpowiedzialnych postaw nas jako konsumentów jak i biznesowych partnerów. Bliska współpraca z podmiotami zbierającymi odpady opakowaniowe oraz recyklerami stwarza możliwość osiągania coraz lepszych wskaźników efektywności środowiskowej przez wszystkie strony. Wpływ na to ma i będzie miało zaangażowanie całego zespołu Rekopolu oraz wszystkich klientów, którzy powierzając nam swoje obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, przyczyniają się do budowania wiarygodnego i stabilnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce.