3 stycznia 2022

Ważna informacja na temat raportowania ilości wprowadzanych do obrotu produktów w opakowaniach za rok 2021 oraz na temat zmian prawa od 1 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Zakończenie roku , jak zawsze wiąże się z koniecznością zamknięcia ewidencji wprowadzanych do obrotu produktów  w opakowaniach oraz , jak co roku, z koniecznością przesłania do Rekopolu raportu na temat ilości opakowań wprowadzonych do obrotu  w roku 2021.

Termin przesłania nam raportu to:

  • 7 stycznia dla przedsiębiorców, którzy w roku 2021 rozpoczęli działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu produktów  w opakowaniach oraz dla tych, którzy w roku 2021 wprowadzili do obrotu produkty  w nowym rodzaju opakowań (nowym w znaczeniu surowca opakowaniowego, którego nie było w roku ubiegłym)
  • 31 stycznia  – dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców, dla których rok 2021 był kolejnym rokiem działalności

 

Raport składa się poprzez:

lub

Zmiana prawa

Przypominamy, iż w zgodnie z kalendarzem legislacyjnym, w dniu 1 stycznia 2022 roku, wchodzi w życie „Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw” na mocy której przestaje obowiązywać Państwa obowiązek uzyskiwania poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, pozostaje tylko obowiązek uzyskania materiałowych poziomów recyklingu oraz obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu opakowań razem. W ślad za tą zmianą, rosną też poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć w poszczególnych latach  do roku 2030. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2021 roku, w roku 2022 poziomy recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych, jakie przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach musi osiągnąć, będą następujące:

 

Lp. Rodzaje opakowań, z których powstały odpady opakowaniowe: minimalne roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych
było w roku 2021 r jest w roku 2022 r.
odzysk opakowań razem 61 BRAK
recykling opakowań razem 56 59
1 z tworzyw sztucznych 23,5 30
2 z aluminium 51 51
3 z metali żelaznych 51 55
4 z papieru i tektury 61 66
5 ze szkła 61 62
6 z drewna 16 19
7 wielomateriałowe poziomy recyklingu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.) poziomy recyklingu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.)
8 środki niebezpieczne
9 pozostałe 0 0

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Równocześnie, życzymy Państwu powodzenia i sukcesów w  roku 2022 oraz zapewniamy o naszej sumienności w monitorowaniu zmieniających się przepisów regulujących zobowiązania względem wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach. Dlatego też zachęcamy do zaglądania na stronę Rekopolu https://www.rekopol.pl/content/aktualnosci/, gdzie znajdą Państwo informacje o toczących się aktualnie procesach legislacyjnych.