24 listopada 2003

Seminarium w Sejmie

Polskie doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania nowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami opakowaniowymi – „Problemy, zagrożenia i perspektywy systemu”.
Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Ministerstwem Środowiska i Krajowa Izbą Gospodarczą Przemysł Spożywczy zorganizowała w Sejmie seminarium poświęcone regulacjom prawnym w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej). Seminarium odbyło się 24 listopada 2003 r.Celem Seminarium było podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz wpływu nowelizowanej Dyrektywy Unii Europejskiej 94/62 dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych na rynek odpadów opakowaniowych w Polsce. Było to też spotkanie wszystkich zainteresowanych tematem odpadów stron – przedstawicieli rządu i przedsiębiorców.

Seminarium rozpoczął dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska- Marek Sobiecki, którego wystąpienie dotyczyło pierwszego roku funkcjonowania nowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz nowelizacji Dyrektywy UE 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Krajową Izbę Gospodarczą „Przemysł Spożywczy” reprezentował na seminarium Tadeusz Pokrywka. Jego wystąpienie dotyczyło oceny systemu z punktu widzenia przedsiębiorcy.
W imieniu organizacji odzysku Rekopol wypowiadał się prezes Janusz Płocica, którego wystąpienie dotyczyło doświadczeń podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi po pierwszym roku funkcjonowania. Rekopol Organizacja Odzysku S.A., na podstawie własnych danych i analiz, przedstawił scenariusze rozwoju sytuacji na rynku na przestrzeni najbliższych kilku lat.

Seminarium zakończyła Dyskusja Panelowa, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy. Dzięki niej wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia istniejących problemów w konkretnej branży. Dzięki obecności przedstawiciela Ministerstwa Środowiska od razu były one wyjaśniane. Seminarium zostało wysoko ocenione przez przedsiębiorców. Organizatorzy zapowiedzieli, że będą takie spotkania organizować w przyszłości.