15 czerwca 2014

Obowiązek w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

29 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych (…)

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 roku, poz. 888). Wśród szeregu nowych regulacji, kilka dotyczy opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych. Zgodnie z art. 18 i art. 25 ustawy wprowadzający do obrotu ww. opakowania wykonuje obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia zawieranego przez organizację samorządu gospodarczego („Izbę”). Oznacza to, m.in. iż od 1 stycznia 2014 roku współpraca z organizacją odzysku w zakresie ww. opakowań dotyczyć może wyłącznie realizacji obowiązków w zakresie edukacji ekologicznej oraz sprawozdawczości.

Dokładnie 29 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – dokument doprecyzowujący obowiązki przedsiębiorców
w odniesieniu do tych dwóch grup opakowań.

Zważywszy na powyższe Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Rekopol Organizacja Odzysku S.A. proponują Państwu współpracę w zakresie realizacji obowiązków w nowej sytuacji prawnej.

Decyzja o wyborze partnerów spowodowana jest dwoma czynnikami mającymi kluczowe znaczenie
z punktu widzenia realizacji nowych obowiązków po stronie przedsiębiorców:

  • oba podmioty dysponują ogromnym doświadczeniem we współpracy z przedsiębiorcami wprowadzającymi także i ten rodzaj opakowań; Rekopol realizuje obowiązki odzysku i recyklingu setek przedsiębiorców od 2002 roku, zaś KIG PSiO dysponuje ponad siedmioletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji Dobrowolnego Porozumienia na rzecz zbierania i przetwarzania odpadów wielomateriałowych REKARTON; REKARTON jest to pierwsza całkowicie oddolna inicjatywa przemysłu mleczarskiego i napojowego stawiająca sobie za cel rozwój systemu selektywnej zbiórki i recyklingu wielomateriałowych kartonów do płynnej żywności;
  • oba podmioty dysponują rozległą i sprawdzoną bazą firm zajmujących się gospodarką odpadami.; Rekopol jest twórcą i partnerem największego w Polsce systemu zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych, zaś Rekarton tylko w 2014 roku podpisał ponad sto umów z przedsiębiorstwami zajmującymi się selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzących realną zbiórkę także i tego rodzaju odpadów opakowaniowych.

Zrealizowany został także wymóg formalny konieczny do zaproponowania Państwu współpracy.
KIG PSiO zawarła jako pierwsza Izba stosowne porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego tj. Porozumienie 1/2014 oraz Porozumienie 2/2014.

Proponujemy Państwu nawiązanie współpracy poprzez przystąpienie do Dobrowolnego Porozumienia Rekarton. Ta trójstronna umowa pomiędzy Wprowadzającym a Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Rekopolem będzie stanowiła podstawę realizacji Państwa obowiązków przewidzianych w nowej ustawie w odniesieniu do opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w tym edukacyjnych i sprawozdawczych.

Zgodnie z nową ustawą rolę podmiotu koordynującego realizację obowiązków dotyczących tych grup opakowań stanowi organizacja samorządu gospodarczego czyli Izba, w związku z czym w przypadku pytań dotyczących zapisów umowy i cen prosimy o kontakt z Tadeuszem Pokrywką, Prezesem KIG PSiO tpokrywka@kig-ps.eu.

W przypadku pytań dotyczących obowiązków organizacji odzysku – tj. edukacji i sprawozdawczości prosimy o kontakt z Agnieszką Jakoniuk, tel. 22 550 09 75, a.jakoniuk@rekopol.pl