28 listopada 2022

Znamy już program prac Komisji Europejskiej na rok 2023.

Raz do roku KE przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. W programie prac KE informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program prac KE na rok 2023 jest wynikiem ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i organami doradczymi UE.

Nadchodzący program prac zawiera 43 nowe inicjatywy polityczne w ramach sześciu naczelnych celów. Celami tymi są:

  1. Europejski Zielony Ład (EZŁ),
  2. Europa na miarę ery cyfrowej,
  3. Gospodarka służąca ludziom,
  4. Silniejsza pozycja Europy na świecie,
  5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia,
  6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Rzecz jasna, KE planuje również dalsze działania z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych, w przypadku których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania. Komisja w dalszym ciągu wspierać będzie państwa członkowskie i z nimi współpracować, aby zapewnić wdrażanie nowych i już obowiązujących unijnych polityk i przepisów, a w razie potrzeby nie zawaha się bronić prawa Unii w drodze postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W ramach EZŁ, w 2023 r. planuje się m.in. podjąć działania na rzecz zmniejszenia ilości odpadów i wpływu odpadów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych, co zostało określone podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Około 20% całej żywności produkowanej w UE jest marnowane, co wyczerpuje zasoby naturalne, osłabia ekosystemy i przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Aby temu zaradzić, planowane jest podjęcie działań, w tym cele w zakresie ograniczenia marnotrawienia żywności. Ponieważ w UE wyrzuca się około 11 kilogramów tekstyliów na osobę rocznie, planuje się również działać na rzecz poprawy recyklingu tekstyliów i zapewnienia, aby producenci ponosili większą odpowiedzialność za przetwarzanie odpadów. KE planuje również w nadchodzących miesiącach przyjąć ambitne pakiety dalszych działań klimatyczno-środowiskowych, w tym w zakresie certyfikacji emisji i usuwania dwutlenku węgla z transportu, propozycje poprawy jakości otaczającego powietrza i wody oraz kluczowe inicjatywy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, dotyczące w szczególności zrównoważonego rozwoju opakowań i tworzyw sztucznych, rosnące wyzwanie związane z zanieczyszczeniem mikrodrobinami plastiku, prawo do naprawy i pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Więcej informacji możecie Państwo odnaleźć tu:

https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_pl

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf