28 września 2022

Zmiana definicji opakowania wielomateriałowego

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana definicji opakowania wielomateriałowego: 

Zmiana z: „rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych”
Na: „rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone i które tworzą integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie”

*Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U.2020.1114

W związku z powyższą zmianą Rekopol wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o interpretację zapisanych zmian. Odpowiedź brzmiała następująco:
„W odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm) przedstawiam poniższe informacje.

Zgodnie z art. 8 pkt 10 ww. ustawy przez opakowanie wielomateriałowe rozumie się opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogę być ręcznie oddzielone i które tworzą integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie. Powyższa definicja została dostosowana do definicji zawartej w dyrektywie 94/ 62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

W ocenie Departamentu Gospodarki Odpadami powyższa definicja opakowania wielomateriałowego nie wprowadza żadnego wyłączenia dla opakowań, które przed dniem 1 stycznia 2022 r. były uznawane za wielomateriałowe. Należy wskazać, że w powyższej definicji jest także mowa o co najmniej dwóch warstwach różnych materiałów, które nie mogę być ręcznie oddzielone. Ponadto w odniesieniu do określenia „integralną całość, która składa się z pojemnika wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie” należy zauważyć , że niewątpliwie zarówno opakowania ze sztywnego, jak i giętkiego materiału, tworzące komorę nadającą się do wypełnienia wpisują się w powyższe określenie. Pozostałe wymienione w piśmie rodzaje opakowań także należy traktować tak jak dotychczas, czyli jako wielomateriałowe.

W związku z powyższym przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych nadal będą mogli realizować obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poprzez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25 powyższej ustawy natomiast poziom recyklingu obliczany będzie zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3 tej ustawy.

Niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładki prawa i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.