27 września 2023

System kaucyjny w Polsce ogłoszony w Dzienniku Ustaw

W dniu 11 września 2023 r. zakończył się etap notyfikacji technicznej projektu wdrażającego system kaucyjny w Polsce. Z uzyskanych informacji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska dowiedzieliśmy się, że nie było żadnych uwag na tym etapie.

Natomiast w dniu 12 września podpisana wcześniej przez Prezydenta ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa kaucyjna”) została opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1852

Ustawa kaucyjna wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia. Sam system kaucyjny ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

System kaucyjny czyli co?

System kaucyjny ma być utworzony przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą zobowiązani do umieszczani informacji o wysokości kaucji na tych opakowaniach. Przedsiębiorcy ci mają powołać podmiot reprezentujący, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie i prowadzenie systemu. W przypadku sklepów, to sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu obowiązkowo wchodzą sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, ale i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych opakowań.

Co będzie objęte systemem kaucyjnym?

Zgodnie z ustawą kaucyjną, następujące opakowania będą objęte systemem kaucyjnym:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 l,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

Na razie nie znana jest finalna kwota wysokości stawki za kaucję. W projektowanym rozporządzeniu czytamy, że ma ona być ustanowiona w kwocie 50 groszy.

Poziomy selektywnej zbiórki opakowań w ramach systemu kaucyjnego

To co się wiąże z systemem kaucyjnym, to również obowiązek realizacji określonego % selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych na rok.

Zgodnie z załącznikiem 1 do ustawy kaucyjnej, mają one wynosić odpowiednio:

Oznakowanie na opakowaniu objętym systemem kaucyjnym

Wskazujemy również, że w przypadku opakowań objętym systemem kaucyjnym będzie obowiązek specjalnego ich znakowania.

Wzór oznakowania został przedstawiony jako Załącznik 2 do ustawy kaucyjnej.

Zgodnie z nim, oznakowanie ma być widoczne, wyraźne, czytelne i trwałe. Ma również kontrastować z tłem oraz znajdować się na etykiecie.