28 czerwca 2023

Sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie celów recyklingu

W dniu 8 czerwca 2023r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie wskazujące państwa członkowskie, w przypadku których istnieje ryzyko, że nie będą w stanie osiągnąć celu na 2025 r. dotyczącego przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu odpadów komunalnych, celu na 2025 r. dotyczącego recyklingu odpadów opakowaniowych oraz celu na 2035 r. dotyczącego ograniczenia składowania odpadów komunalnych.

Jak wskazuje się w powyższym raporcie, 9 krajów, które są na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów recyklingu na 2025 r. to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandia i Słowenia. Przewiduje się jednak ,że pozostałe kraje członkowskie w przypadku braku działań z ich strony, mogą nie osiągnąć jednego lub nawet obu założeń na 2025 rok.

Według Komisji, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Portugalia, Hiszpania i Szwecja muszą zintensyfikować swoje wysiłki, jeśli chcą zrealizować zamiary dotyczące odpadów komunalnych.

Z kolei, jak wskazuje raport- Polska, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Węgry, Litwa, Malta, Rumunia i Słowacja nie osiągną obydwu celów na 2025 rok.

Komisja przedstawiła obecnie szereg zaleceń, popartych ciągłym wsparciem finansowym i technicznym, które mają na celu poprawę wyników gospodarowania odpadami w tych krajach.

Według raportu, w Europie wytwarza się średnio 530 kg odpadów komunalnych na osobę, z czego około 50% jest poddawanych recyklingowi lub kompostowaniu, a 23% jest składowanych na składowiskach.

Duża część odpadów komunalnych to właśnie odpady opakowaniowe, które mają istotny potencjał, jeśli chodzi o GOZ.

Raport wskazuje, że ok. 64% odpadów opakowaniowych poddaje się recyklingowi, choć wartość ta waha się w zależności od materiału. Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie:

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=COM:2023:304:FIN