30 maja 2022

Cel 9. Budowa stabilnej infrastruktury, promocja zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjności

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 3142 dni.

Światowy stan realizacji 9 SDG, „Budowa stabilnej infrastruktury, promocja zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjności”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg9
Rysunek 1. SDG 9, Budowa stabilnej infrastruktury, promocja zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjności. Stan na maj 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg9

Wiele krajów inwestuję w infrastrukturę taką jak: transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Pomaga to w istotny sposób osiągnąć zrównoważony rozwój i wzmocnić całe społeczeństwa. Wzrost produktywności i dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i lepsza edukacja są zależne od inwestowania właśnie w infrastrukturę.
Produkcja manufakturowa stanowi istotną siłą napędową rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Współcześnie wartość dodana wytwarzania na mieszkańca stanowi jedynie 100 USD w krajach najsłabiej rozwiniętych w porównaniu z ponad 4500 USD w Europie i Ameryce Północnej. Chociaż emisja CO2 w trakcie procesów wytwarzania w ciągu ostatniej dekady zmniejsza się w wielu krajach, z uwagi na tempo jej spadku nie jest stałe i równe na całym świecie.
U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji celów środowiskowych leży postęp technologiczny, w tym zwiększanie efektywności materiałowej i energetycznej. Brak technologii i innowacji nie będzie prowadzić do industrializacji, natomiast bez industrializacji nie nastąpi rozwój.
Konieczne są zatem większe inwestycje w  zaawansowane technologie, tak by zwiększać wydajność produkcji manufakturowej. Zwraca się uwagę na rozwój usług w zakresie telefonów komórkowych, które w istotny sposób zwiększają kontakty międzyludzkie na całym świecie.

Fakty:

 • W wielu krajach rozwijających się wciąż istnieje niedobór podstawowej infrastruktury drogowej, kanalizacji  sanitarnej i wodnej, elektryczności i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 • W państwach afrykańskich, zwłaszcza tych o niższym dochodzie, niedostateczna infrastruktura zmniejsza produktywność przedsiębiorstw nawet o około 40%.

 • Najważniejsze znaczenie  we wczesnej fazie industrializacji mają małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność produkcyjną i przetwórczą, które tworzą zazwyczaj najwięcej miejsc pracy. Stanowią one ok. 90% światowego biznesu i zatrudniają 50-60% siły roboczej.

 • Kraje najmniej rozwinięte mają ogromy potencjał gospodarczy w zakresie wytwarzania żywności i napojów (przemysł rolniczy), tekstyliów i odzieży. Dobrze również rokują dla przyszłych pokoleń, które odczują korzyści zrównoważonego zatrudnienia i większej produktywności.

 • Kraje o średnim dochodzie mogą czerpać korzyści z przemysłu i przetwórstwa metalowego, które oferuje całą gamę produktów poszukiwanych na międzynarodowych rynkach.

 • W krajach rozwijających się tylko niecałe 30% produkcji rolniczej podlega uprzemysłowieniu. Natomiast w krajach o wysokim dochodzie odsetek ten wynosi aż 98%. To obrazuje jak wielkie możliwości dla krajów rozwijających się stwarza biznes rolniczy.

 • Szacuje się, że ok. 16% ludności świata nie ma dostępu do mobilnych sieci szerokopasmowych.

 • Globalny udział wartości dodanej produkcji w PKB wzrósł z 15,2% w 2005 roku do 16,3% w 2017 roku, co jest wynikiem szybkiego wzrostu produkcji manufakturowej w Azji.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to1:

 • Wspieraj rozwój infrastruktury.

 • Staraj się organizować lokalne wydarzenia, w czasie których ludzie będą mogli przekazać potrzebującym sprawne, nieużywane telefony. Ponad 1 mld ludzi na świecie wiąż nie ma dostępu do telefonu.

 • Organizuj podróże do małych miejscowości, by sprawdzić czy mieszkańcy mają
  zapewnione podstawowe potrzeby do codziennego życia. Pozwoli to lepiej zrozumieć problemy mieszkańców i zmotywować ich do działania.

 • Inwestuj w krajowe projekty badawcze i rozwojowe, które wdrażają innowacyjne technologie w krajach które się rozwijają.

 • Zatrudniaj zespoły naukowe i badawcze, które będą się skupiać na sektorze przemysłowym.

 • Promuj infrastrukturę, która jest zrównoważona, efektywnie wykorzystuje zasoby i stosuje przyjazna dla środowiska technologię.

 • Staraj się działać na rzecz zdrowych miast. Staraj się w miarę możliwości sadzić trawę i kwiaty. Staraj się tworzyć miejsca do wypoczynku.

 • Bądź na bieżąco z nowościami i technologią.

 • Wdróż zasadę „nie wyrzucaj- oddaj innym”.