28 listopada 2022

SDG 15 – Życie na lądzie

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 2951 DNI.

Światowy stan realizacji 15 SDG, „Życie na lądzie”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem:

https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg15

Rysunek 1. SDG 15, „Życie na lądzie”. Stan na listopad 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg15

Życie na lądzie- to cel 15 by chronić przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Lasy pokrywają aż 30,7% powierzchni Ziemi. Lasy to dla nas nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają one również kluczową rolę w zwalczaniu zmian klimatycznych, ochronie bioróżnorodności. Są też miejscem zamieszkania ludności rdzennej.

Chronienie lasów pozwala udoskonalać procesy zarządzania zasobami naturalnymi i zwiększenie produktywności gruntów.

Wylesianie i pustynnienie w wyniku działalności człowieka i zmian klimatu to najtrudniejsze zadanie stawiane zrównoważonemu rozwoju. Zjawiska te wpływają na życie i utrzymanie milionów ludzi doświadczających ubóstwa. Obecnie podejmuje się działania dążące do lepszego zarządzania lasami oraz przeciwdziałania pustynnieniu1.

Fakty:

 • Lasy stanowią główne źródło utrzymania dla około 1,6 miliarda ludzi, w tym około 70 milionów ludności rdzennej.

 • Lasy zamieszkuje ponad 80% wszystkich gatunków zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie.

 • W latach 2010–2015 powierzchnia obszarów leśnych na świecie zmalała o 3,3 mln hektarów. Ma to szczególny wpływ na życie ubogich ludzi zamieszkujących wieś, którzy utrzymują się przede wszystkim z leśnych surowców, flory i fauny.

 • 2,6 miliarda ludzi utrzymuje się bezpośrednio z rolnictwa, a z kolei 52% ziemi uprawnej w mniejszym lub większym stopniu jest dotknięte degradacją gleby.

 • Szacuje się, że poziom utraty gruntów ornych jest 30 – 35 x większy niż kiedykolwiek wcześniej w historii.

 • Na skutek suszy i pustynnienia co roku tracimy 12 milionów hektarów (23 hektary na minutę), na których można uprawiać 20 milionów ton zboża. 

 • 74% ubogiej ludności na świecie jest bezpośrednio dotknięta procesem degradacji ziemi2.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to3:

 • Unikaj używania pestycydów.

 • Poddawaj papier recyklingowi, a najlepiej ogranicz jego użytkowanie.

 • Staraj się jeść produkty sezonowe, są one przyjazne dla środowiska.

 • Nie kupuj przedmiotów wykonanych z roślin i zwierząt, a już szczególnie tych, które są na wyginięciu.

 • Wspieraj ogrodnictwo miejskie.

 • Kompostuj odpady w miarę możliwości.

 • Staraj się jeść mniej mięsa.

 • Kupuj produkty z recyklingu.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 15 to:

Źródło: Życie na lądzie (sdg.gov.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ:

Forests, desertification and biodiversity – United Nations Sustainable Development


1 https://www.un.org.pl/cel15