23 lipca 2021

Rozszerzona odpowiedzialność producenta wspierana przez ponad 150 podmiotów.

Polski Pakt Plastikowy udostępnił opublikowany przez Fundację Ellen MacArthur dokument, popierany przez ponad 100 firm i 50 organizacji, w którym Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, „ROP” (ang. Extended Producer Responsibility, „EPR”) uznawana jest za jedyny i sprawdzony sposób by zapewnić stały, ale i wystarczająco sfinansowany proces zbiórki, sortowania oraz recyklingu opakowań. To właśnie system ROP pozwoli uniknąć milionów ton tworzyw sztucznych, które rok w rok wyciekają do środowiska naturalnego.

Celem, założonej w 2009 r. Fundacji Ellen MacArthur (ang. Ellen MacArthur Foundation, „EMAF”) jest promocja idei gospodarki cyrkularnej i szybkiej transformacji gospodarek linearnych w kierunku gospodarek o obiegu zamkniętym (GOZ). By osiągnąć swoje cele, EMAF publikuje raporty, analizy i ekspertyzy, popularyzuje i rozszerza wiedzę o dobrych praktykach, informuje i edukuje biznes, organizacje pozarządowe i sektor szkolnictwa wyższego.

Polski Pakt Plastikowy („PPP”) jest częścią światowej sieci Plastics Pact, koordynowanej przez EMAF. Jest pierwszą taką inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej i ósmym Paktem krajowym na świecie. Inicjatywy te łączy wspólna wizja nowej gospodarki, w której to tworzywa sztuczne pozostają przez cały czas w obiegu zamkniętym.

Jednym z Członków i Założycieli PPP jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Dokument opublikowany przez EMAF jest oświadczeniem kluczowych interesariuszy z całego łańcucha wartości opakowań promującym system ROP. Wskazano w nim, dlaczego ROP jest ważny,
po co należy go wdrażać, dlaczego warto angażować się w jego tworzenie.

Całe oświadczenie to swoiste „wezwanie” do wdrożenia systemów ROP w kontekście opakowania. Założenia i wytyczne są raczej ogólne, nawołujące do osiągania celów, kompleksowo pokazujące, że każdy z etapów jest ważny. Jako przykład może posłużyć informacja, że aby rozwiązać wyzwania związane z opakowaniami, należy eliminować, wprowadzać innowacje i zastosować cyrkularność używanych opakowań (utrzymywać je w ekonomii, ale poza środowiskiem). Takie działania przyniosą korzyści gospodarcze, środowiskowe, społeczne i wspomogą obecne globalne wyzwania: zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, zmiany klimatyczne, zanikanie różnorodności biologicznej.

Jak czytamy w dokumencie, jedyną sprawdzoną i prawdopodobną ścieżką zapewnienia dedykowanego, stałego i wystarczającego finansowania na dużą skalę są obowiązkowe, odpłatne systemy ROP, w których wszyscy uczestnicy branży, wprowadzając na rynek opakowania, zapewniają środki finansowe przeznaczone na zbieranie i przetwarzanie tych opakowań po ich zużyciu. Alternatywy, które polegają na finansowaniu z budżetów publicznych lub z dobrowolnych wpłat, najprawdopodobniej nie będą trwałe i wystarczające w wymaganym zakresie.

Oświadczenie wskazuje również, że systemy ROP to więcej, niż tylko mechanizm finansowania. Może on przynieść dodatkowe korzyści, takie jak chociażby zwiększenie wydajności i przejrzystości systemu, czy zachęcanie do innowacyjnych rozwiązań opakowań.

Zaznaczono również, że żaden system ROP nie jest idealny, a podczas projektowania takiego systemu należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Aby wypracować możliwie najlepszy system ROP, co zostanie wypracowane przez wszystkich interesariuszami wspólnie.

Interesariusze oświadczają w popieranym dokumencie publiczne poparcie wdrożenia systemów ROP dla opakowań, jednocześnie zobowiązując się do:

  1. Upewnienia się, że organizacja/firma jest zgodna co do tych założeń, a podejmowania działania są zgodne z oświadczeniem;
  2. Bycia konstruktywnym w prowadzonych działaniach i kontaktach z rządami oraz pozostały interesariuszami;
    opowiadania się za ustanowieniem „dobrych praktyk/ well-designed ROP”, wspierania opracowywania sposobów implementacji i ciągłego doskonalenia ROP, w kontekście lokalnym;
  3. Współpracy z współpracownikami oraz właściwymi stowarzyszeniami, oraz do współpracy w której uczestniczymy już, by dalej pracować nad odpowiednim dostosowaniem stanowisk i działań.

Zaznacza się, że bez odpowiedniej polityki zbiórka i recykling opakowań prawdopodobnie nie będą w znaczący sposób skalowane, a dziesiątki milionów ton opakowań będzie co roku trafiało do środowiska.

Więcej informacji na stronie: https://emf.thirdlight.com/link/cp8djae8ittk-xo55up/@/#id=0