28 października 2022

Rozporządzenie Komisji (UE) w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Z dniem 10 października br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 282/2008, C/2022/6146 (Dz.U. L 243 z 20.9.2022, str. 3-46).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

  1. wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych objętych zakresem art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, zawierających tworzywa sztuczne pochodzące z odpadów lub z nich wytworzone,

  2. opracowywania i stosowania technologii i procesów recyklingu oraz instalacji do recyklingu w celu produkcji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i wykorzystywanych w tych materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych,

  3. stosowania w kontakcie z żywnością materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu.

Link do treści rozporządzenia 2022/1616- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj

Dla następujących artykułów przewidziano inne daty obowiązywania:

  1. 10/12/2022; patrz art. 31.4,

  2. 10/04/2023; patrz art. 31.5,

  3. 10/06/2023; patrz art. 31.4,

  4. 10/07/2023; patrz art. 31.3.