30 sierpnia 2021

Recykling chemiczny w Unii Europejskiej

Jednym z szeregu wyzwań rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest złożony i dynamiczny rozwój tworzyw sztucznych. Coraz to nowe tworzywa i ich kompozycje, jak i dodatki takie jak pigmenty czy środki przeciwdrobnoustrojowe pojawiające się na rynku, istotnie zmniejszają możliwość odzysku tych materiałów.

Jak czytamy na stronie PlasticsEurope, zostały ogłoszone plany producentów tworzyw sztucznych dotyczące zwiększenia inwestycji w recykling chemiczny z 2,6 miliarda euro w roku 2025 do 7,2 miliarda euro w 2030 roku. PlasticsEurope wzywa do zapewnienia jasnych i zharmonizowanych przepisów i spójnych ram prawnych, by przyspieszyć inwestycje w rozwój kluczowych technologii i realizację założeń gospodarki o obiegu zamkniętym.

Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie strumieni odpadów tworzyw, z których dotychczas odzyskiwano energię bądź trafiały one na wysypiska. Takie działanie umożliwia dostarczenie znaczących ilości recyklatów o właściwościach takich samych jak tworzywa pierwotne i stanowi dobre uzupełnienie do recyklingu mechanicznego.1

Recykling materiałowy obecnie utrzymuje się na poziomie 20-30 procent. Pozostała część odpadów nie ma możliwości zastosowania lub też nie przewiduje się dla niej metody recyklingu materiałowego. Wydaje się, że kolejnym krokiem, jaki należy podjąć jest recykling chemiczny i ponowne wykorzystanie tych surowców w przemyśle rafineryjnym czy petrochemicznym, co może uchronić nasze środowisko od zanieczyszczenia odpadami z tworzyw2

W skali każdego roku w samej Unii Europejskiej notuje się wzrost ok. 19 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, nienadających się do recyklingu. Warto wspomnieć, że problem tworzyw sztucznych zwiększa się również z powodu wydania w 2018 roku zakazu importu tych odpadów przez Chiny.

Recykling chemiczny wskazuje się jako jedną ze znaczących technologii mających realną możliwość przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym- przypominamy, że Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w GOZ z 2018 roku ustanawia cel, by do 2030 roku, 100 % wszystkich opakowań plastikowych na terenie UE można było wykorzystać ponownie albo poddać w łatwy sposób procesowi recyklingu. Recykling chemiczny daje możliwość przetworzenia na nowy surowiec odpadów, które nie będąc możliwe do recyklingu, trafiłyby do spalenia lub na wysypisko. Dodatkowo, wprowadzając recykling chemiczny, warto wspomnieć o jego dużym znaczeniu i potencjale przy tworzeniu nowych miejsc pracy, jak i przyczynianiu się do uzyskania celu neutralności klimatycznej UE.

Wskazuje się, że recykling chemiczny posiada potencjał, który może pozwolić:

  • Przetwarzać odpady, dla których brak jeszcze odpowiednich rozwiązań;

  • wyeliminować niepożądane substancje w trakcie procesu;

  • wytworzyć materiały pierwotne, tzw. „virgin grade” z odzysku;

  • przetworzyć odpad w surowiec na rzecz przemysłu chemicznego.3

Czy zatem o recyklingu chemicznym można mówić, że jest on przyjazny dla środowiska?
Na koniec życia produktu z tworzyw sztucznych należy wybrać rozwiązanie, które będzie najbardziej efektywne pod względem ekologicznym. Recykling chemiczny stwarza możliwość przetwarzania tworzyw zmieszanych, wielowarstwowych lub innych produktów złożonych. Należy go traktować jako uzupełnienie recyklingu mechanicznego. Dodatkowo, może okazać się rozwiązaniem bardziej zrównoważonym niż dotychczasowe spalanie lub składowanie na wysypisku odpadów.