18 grudnia 2020

Podsumowanie 2020 roku

Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopolu podsumowuje 2020 rok

 

Szanowni Państwo,

Powoli dobiega końca rok 2020. Czas pełen wyzwań i niepewności także i dla wielu przedsiębiorców. Niemalże każda branża odczuwa skutki pandemii i związanych z nią ograniczeń i perturbacji, nie tylko zmniejszenia przychodów z dotychczasowych źródeł, ale i konieczności ponoszenia nowych kosztów.

Mający ogromny wpływ nie tylko na prowadzenie działalności gospodarczej, ale także na funkcjonowanie w społecznościach lokalnych czy kontaktach z interesariuszami. Wymagający podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji, stawiający niejednokrotnie na szali dorobek wielu lat działalności. Nie był to także najłatwiejszy rok w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – zawirowania dotyczące rynków zbytu, czasowe ograniczenia związane ze zbiórką selektywną, gwałtowne zmiany preferencji konsumenckich nie pozostające bez wpływu na rodzaj wybieranych opakowań i powstających odpadów opakowaniowych, wzrost kosztów działalności związanej z gospodarką odpadami. A nade wszystko niepewność prawa, przejawiająca się między innymi brakiem regulacji dotyczących koniecznych zmian systemowych wprowadzających w Polsce zasady i regulacje z Pakietu Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, w tym doprecyzowany model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Pojawiają się nowelizacje istniejących regulacji, jak i wizje nowych koncepcji czy obowiązków – system kaucyjny, podatek plastikowy, z tym zaś nieuchronność dodatkowych obciążeń.

Taki trudny okres jest także swoistym sprawdzianem przyjętego modelu prowadzenia firmy. Tak też było w naszym przypadku – największy i najbardziej zdywersyfikowany portfel dostawców dokumentów potwierdzających recykling i odzysk jakim dysponuje Rekopol sprawdził się – cały czas by realizować powierzone nam przez Państwa obowiązki mamy dostęp do wiarygodnych i faktycznie potwierdzających recykling i odzysk dokumentów po ekonomicznie uzasadnionych stawkach. Nie zaprzestaliśmy kontaktu z Państwem, wprowadzając nowe formy komunikacji – pojawił się newsletter, seminaria i spotkania prowadzone są on-line. Nie zaprzestaliśmy edukacji ekologicznej – zwracając m.in. uwagę na konieczność i sposoby zagospodarowania nowych czy występujących w większej ilości opakowań z zakupów e-commerce, czy uruchamiając wirtualną „e-Miecię”.