28 września 2022

Obowiązek stosowania ujednoliconej kolorystyki pojemników i worków na selektywną zbiórkę wybranych frakcji odpadów

Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie. Zgodnie z powyższym każdy pojemnik lub worek musi być oznakowany we właściwym kolorze, tzn. kolorze przewidzianym dla danej frakcji i jednocześnie musi być oznakowany odpowiednim napisem.

Nie trzeba przypominać, że wybrane  frakcje odpadów zbieramy w Polsce selektywnie.

O tym, jak prawidłowo zbierać frakcje odpadów stanowi Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. poz. 906) (dalej: „rozporządzenie”),
link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000906

Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Oznacza to, że pojemniki (worki) na odpady komunalne muszą być odpowiednio oznakowane
w zależności od rodzaju odpadów, i tak:

  1. odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”,

  2. odpady z metalu, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

  3. odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”,

  4. odpady bio zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

Dodatkowo przypominamy, że:

  1. odpady zmieszane zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego,

  2. odpady zielone zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej,
w której się znajdują (mowa tu zwłaszcza o miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym). Wówczas dopuszcza się pokrycie ich tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających
z pojemników. Przepis wskazuje, że może to być wyłącznie zewnętrzna część pojemnika – tj. front pojemnika.

Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z treścią rozporządzenia.

Źródło zdjęć: https://lesznowola.pl/odpady-obowiazkowa-kolorystyka-pojemnikow-i-workow/