28 września 2022

Nowe rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Z dniem 10 października br. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1616 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 282/2008, C/2022/6146 (Dz.U. L 243 z 20.9.2022, str. 3-46).

Link do rozporządzenia 2022/1616- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj

Dla następujących artykułów przewidziano inne daty obowiązywania:

  1. 10/12/2022; patrz Art. 31.4,
  2. 10/04/2023; patrz Art. 31.5,
  3. 10/06/2023; patrz Art. 31.4,
  4. 10/07/2023; patrz Art. 31.3.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

  1. wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych objętych zakresem art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, zawierających tworzywa sztuczne pochodzące z odpadów lub z nich wytworzone,
  2. opracowywania i stosowania technologii i procesów recyklingu oraz instalacji do recyklingu w celu produkcji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i wykorzystywanych w tych materiałach i wyrobach z tworzyw sztucznych,
  3. stosowania w kontakcie z żywnością materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu.

W związku z powyższym, rozporządzenie- Regulation (EC) No 282/2008 nie będzie już dłużej obowiązywać od dnia 10.10.2022.

Przypominam, że zgodnie z fikcją prawną, zakłada się, że rozporządzenie unijne jest znane każdemu w każdym państwie członkowskim i jego przepisy nie będą transponowane do prawnego porządku krajowego. Ponieważ jest to rozporządzenie- obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich bezpośrednio.