27 lutego 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 20 lutego 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie, aż 3 projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA

Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73/Druk sejmowy 3009
Stan: Projekt przekazany do prac w Parlamencie.
Etap legislacyjny: Polska ma duże opóźnienie w implementacji przepisów dyrektywy SUP. Przepisy dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego miały być transponowane „projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw”, nr projektu UC73. W dniu 3 lutego 2023 r. powyższy projekt został przekazany do prac w Sejmie otrzymując nr druku sejmowego 3009.
Link do monitoringu:
Projekt RCL: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259
Prace w Sejmie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-174-22


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny).
Nr projektu: UC98
Stan: Projekt procedowany brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Etap legislacyjny: Zakończono etap Komisji Prawniczej. Planowane są kolejne kroki.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: Projekt procedowany brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Link do monitoringu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311

UNIA EUROPEJSKA

Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Nr projektu: 
Stan: Projekt opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r. Projekt przekazano do Rady oraz Parlamenentu w dniu 30 listopada 2022 r. Póki co, obowiązuje jedynie wersja anglojęzyczna. Oczekiwanie na inne wersje językowe.
Link do monitoringu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Nr projektu: 
Stan: Opóźnienia w pracach przedstawienia tego projektu. Pierwszy kwartał 2023 r.
Link do monitoringu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)