29 listopada 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 28 listopada 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie różne projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Czekamy też na dwa rozporządzenia, które ustalą stawki pobierania opłat w związku z wejściem w życie przepisów implementujących Dyrektywę SUP.

Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie różne projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Czekamy też na dwa rozporządzenia, które ustalą stawki pobierania opłat w związku z wejściem w życie przepisów implementujących Dyrektywę SUP.

Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA


Nazwa dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.
Nr projektu: 1149
Stan: W dniu 23.10.23 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Przez 10 kolejnych dni można składać wnioski i uwagi co do powyższego projektu.

Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378103/katalog/13012587#13012587


Nazwa dokumentu: Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Nr projektu:1151
Stan: W dniu 22.11.2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie stawek kaucji. Projekt został przekazany do opiniowania w terminie 10 dni od dnia udostępnienia powyższego projektu.

Przez 10 kolejnych dni można składać wnioski i uwagi co do powyższego projektu.

Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12379103


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r.
W zeszłym tygodniu Parlamanet Europejski przyjął oficjalne stanowisko w sprawie projektu nowego rozporządzenia dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych (potocznie zwany PPWR), przyjmując 341 poprawek.
Link do poprawek: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0425_EN.pdf

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

Polska wersja językowa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

Opublikowano propozycję ramowej dyrektywy w sprawie odpadów. Trwa debata w Radzie.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)


Nazwa dokumentu: Green Claims
Stan: 
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 23 marca 2023 r.
Istnieje polska wersja językowa.
Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny przedstawił swoją opinię.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_85