19 grudnia 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 13 grudnia 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany.
Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

POLSKA


Nazwa dokumentu:Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań
Nr projektu: 
Stan: Opublikowano w Dz. U. w dniu 11 grudnia 2023 r.

Przez 10 kolejnych dni można składać wnioski i uwagi co do powyższego projektu.

Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2683


Nazwa dokumentu: dot. systemu kaucyjnego
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Nr projektu:1151
Stan: W dniu 22.11.2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie stawek kaucji. Projekt został przekazany do opiniowania w terminie 10 dni od dnia udostępnienia powyższego projektu.

Przez 10 kolejnych dni można składać wnioski i uwagi co do powyższego projektu.

Etap legislacyjny:

Link do monitoringu:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12379103


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:
Etap legislacyjny:

Najprawdopodobniej w dniu 18 grudnia 2023r. Rada ds. Środowiska będzie pracować nad PPWR.
Unijni ministrowie środowiska będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie PPWR. Uzgodniony tekst będzie podstawą rozmów negocjacyjnych z Parlamentem Europejskim („rozmów trójstronnych” inaczej też zwane trilogi).

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

Polska wersja językowa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

Brak zmian w stosunku do zeszłego miesiąca.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)


Nazwa dokumentu: Green Claims
Stan: 
Etap legislacyjny:

Brak zmian w stosunku do zeszłego miesiąca.

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/2023_85