26 lipca 2022

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028

W dniu 27 czerwca 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028, do którego zapoznania się zachęcamy Państwa.

Link do projektu: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-odpadami/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-krajowego-planu-gospodarki-odpadami-2028/

Szczególnej uwadze Państwa polecamy ZAŁĄCZNIK 4, który stanowi ocenę KPGO pod kątem realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami określonych w „Nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/DGO/Konsultacje_-_projekt_KPGO2028/ZALACZNIK_4_Ocena_KPGO_pod_katem_realizacji_celow_GOZ.pdf

Najważniejsze informacje o projekcie:

 1. Powyższy projekt jest realizowany jako obowiązek na gruncie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151) , zgodnie z którą plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.
 2. Obecnie obowiązujący KPGO został przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784), tym samym powinien zostać zaktualizowany do połowy 2022 r.
 3. KPGO 2028 obejmuje działania niezbędne do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. KPGO 2028 obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju, w szczególności odpady komunalne, odpady powstające z produktów, odpady niebezpieczne i inne specyficzne rodzaje odpadów.
 4. KPGO 2028 określa politykę gospodarki odpadami zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.
 5. „Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności” jest częścią KPGO 2028.
 6. Przewidywane efekty wdrożenia KPGO 2028:
  a. ograniczenie wytwarzania odpadów,
  b. zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu,
  c. wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów,
  d. podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami.

Co więcej, przyjęcie KPGO 2028 jest istotne ze względu na konieczność zapewnienia w całym okresie trwania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 ciągłości spełnienia określonego przez UE warunku podstawowego2.6 Aktualizowane planowanie w zakresie gospodarowania odpadami. Spełnianie tego warunku jest niezbędne, aby Polska mogła skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.