28 marca 2023

Dyrektywa on Green Claims

Informujemy, że UE przedstawiła propozycję przepisów tzw. Dyrektywy on Green Claims.

Nowe kryteria mające na celu powstrzymanie przedsiębiorstw przed składaniem wprowadzających w błąd oświadczeń o ekologicznych zaletach ich produktów i usług.

Z treścią propozycji przepisów można zapoznać się tu: Proposal for a Directive on green claims (europa.eu)

1.Podsumowanie

Obecnie konsumentom trudno jest zrozumieć wiele etykiet dotyczących ekologiczności produktów (zarówno towarów, jak i usług) oraz firm.

Niektóre oświadczenia środowiskowe nie są wiarygodne, a zaufanie konsumentów do nich jest bardzo niskie. Konsumenci mogą być wprowadzani w błąd, a przedsiębiorstwa mogą stwarzać fałszywe wrażenie co do ich wpływu na środowisko lub korzyści – praktyka ta znana jest jako greenwashing.

Proponując nowe przepisy dotyczące oświadczeń ekologicznych, UE podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemu greenwashingu oraz ochronę konsumentów i środowiska.

Zapewnienie wiarygodności i rzetelności etykiet i oświadczeń środowiskowych pozwoli konsumentom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji o zakupie. Zwiększy również konkurencyjność przedsiębiorstw, które starają się zwiększyć zrównoważenie środowiskowe swoich produktów i działań.

2. Cele propozycji

Wniosek dotyczący oświadczeń ekologicznych ma na celu:

 1. uczynienie oświadczeń ekologicznych wiarygodnymi, porównywalnymi i możliwymi do zweryfikowania w całej UE,
 2. ochronę konsumentów przed „greenwashingiem”,
 3. przyczynić się do stworzenia obiegowej i ekologicznej gospodarki UE poprzez umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych decyzji o zakupie,
 4. pomóc w ustanowieniu równych warunków konkurencji w odniesieniu do ekologiczności produktów,

3. Prawo

W marcu 2022 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie twierdzeń ekologicznych. Wniosek ten stanowi uzupełnienie i dalszą operacjonalizację wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w ramach zielonej transformacji.

3.1 Kluczowe środki

Aby zapewnić konsumentom otrzymywanie wiarygodnych, porównywalnych i możliwych do zweryfikowania informacji o środowisku na produktach, wniosek obejmuje:

 • jasne kryteria dotyczące sposobu, w jaki przedsiębiorstwa powinny udowadniać swoje oświadczenia środowiskowe i etykiety,
 • wymogi, aby te oświadczenia i etykiety były sprawdzane przez niezależnego i akredytowanego weryfikatora, oraz
 • nowe zasady zarządzania systemami oznakowania ekologicznego w celu zapewnienia ich solidności, przejrzystości i wiarygodności.

Wniosek dotyczy wyraźnych oświadczeń, które:

 • są składane na zasadzie dobrowolności przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów,
 • dotyczą wpływu na środowisko, aspektów lub działania produktu lub samego przedsiębiorcy,
 • nie są obecnie objęte innymi przepisami UE.

4. Związane z tym polityki UE

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu jednym z działań planu działania na rzecz gospodarki cyrkularnej jest propozycja, aby przedsiębiorstwa uzasadniały swoje oświadczenia środowiskowe za pomocą solidnych, opartych na nauce i weryfikowalnych metod.

Wniosek dotyczący oświadczeń ekologicznych jest ściśle związany z innymi obszarami polityki UE:

 • wzmocnienie pozycji konsumentów w zakresie transformacji ekologicznej,
 • ekoprojektem dla zrównoważonych produktów,
 • strategią „od pola do stołu” i związanymi z nią ramami prawnymi dotyczącymi zrównoważonych systemów żywnościowych.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu ustanowienie spójnych ram politycznych, które pomogą UE uczynić ze zrównoważonych towarów, usług i modeli biznesowych normę oraz przekształcić wzorce konsumpcji w kierunku bardziej zrównoważonym. Ich celem jest znaczne zmniejszenie śladu środowiskowego produktów konsumowanych w UE i przyczynienie się do realizacji ogólnego celu politycznego, jakim jest neutralność klimatyczna UE do 2050 r.