19 grudnia 2023

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2683 z dnia 30 listopada 2023 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

W dniu 30 listopada 2023 r. została uchwalona decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2683 z dnia 30 listopada 2023 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych.

Decyzja weszła w życie 4 grudnia 2023r.

Jest to decyzja wydana na podstawie Dyrektywy SUP.

Rekopol zwraca jednak Państwa uwagę, że do dnia 31 marca 2024 r. Komisja zaproponuje zmianę powyższej decyzji, w której ustanawia się metodykę obliczania, weryfikacji i sprawozdawczości w zakresie zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje, w której uwzględnia się tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pochodzące z dodatkowych rodzajów recyklingu zdefiniowanych w art. 3 pkt 17 dyrektywy 2008/98/WE (tzn. 17 „recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk).

Link do treści decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302683

Link do treści dyrektywy 2008/98/WE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20180705

Link do treści dyrektywy SUP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904