30 sierpnia 2021

Czy wiesz co to są SDGs? A czy słyszałeś o Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030? Czy znasz wszystkie 17 Celów?

Zostało nam już mniej niż 3410 dni do Osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju!

Specjalnie dla Was ruszamy z comiesięcznym cyklem dotyczącym właśnie SDGs!

Chcemy przybliżyć Wam 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDGs), które zostały określone w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wraz z 17 Celami związanych jest 169 zadań (ang. targets), które świat planuje osiągnąć do roku 2030. Cele i zadania mają dotyczyć 5 obszarów 5xP, i są to:

  • Ludzie (ang. People) stanowią centrum zainteresowania Agendy 2030. Eliminacja ubóstwa i głodu, pełne wykorzystanie indywidualnego potencjału w poczuciu godności i równości szans oraz życie w zdrowym środowisku to główne wyzwania i warunki zrównoważonego rozwoju.
  • Planeta (ang. Planet) powinna służyć potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja i produkcja, wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz działania w dziedzinie klimatu pozwolą uchronić planetę przed degradacją oraz zapewnią sprawiedliwość wewnątrz- i międzypokoleniową.
  • Dobrobyt (ang. Prosperity) należy zapewnić każdemu poprzez powszechną poprawę jakości życia. Uniwersalny dostęp do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej oraz infrastruktury w powiązaniu z przyjaznym środowisku postępem gospodarczym i technologicznym pozwoli na korzystanie z dobrodziejstw dostatniego i satysfakcjonującego życia.
  • Pokój (ang. Peace) stoi na straży realizacji Agendy 2030. Osiągnięcie jej celów możliwe jest jedynie w społeczeństwach wolnych od przemocy i lęku, opartych na tolerancji i włączeniu.
  • Partnerstwo (ang. Partnership) zakłada konieczność mobilizacji wielu środowisk. Globalna współpraca wszystkich krajów, współdziałanie rządu, przedsiębiorców oraz społeczeństwa obywatelskiego, w duchu solidarności z najsłabszymi, pozwoli na realizację ambitnej wizji Agendy 2030. 1

Do 169 zadań ustalonych zostało aż 231 wskaźników (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/), za pomocą których monitorowany jest postęp jaki rządy osiągają na rzecz Agendy. Jeśli chodzi o UE, istnieje unijny zestaw wskaźników (https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators) , raportowany przez Eurostat.

Powyższa Agenda jest próbą scalenia, zintegrowania działań światowych rządów, biznesu i organizacji pozarządowych (ang. NGO). Nikomu nie trzeba przypominać, że znajdujemy się w punkcie, w którym wyzwania, przede wszystkim wyzwania klimatyczne, gospodarcze i społeczne, stały się wyzwaniem globalnym. Skala zasięgu i złożoność tych wyzwań nie pozwala na indywidualne próby poradzenia sobie z wyzwaniami, za to wymaga wspólnej pracy wszystkich państw.

Stan na rok 2021

W 2021 roku, Polska zajmuje 15 miejsce na 165 państw, jeśli chodzi o realizację Agendy 2030. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w raporcie:  https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf

Z analizy Raportu wynika, że trwająca od zeszłego roku pandemia spowodowana COVID-19 stanowi istotną przeszkodę do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w wszystkich krajach. Mamy do czynienia, pierwszy raz od roku 2015, ze spadkiem średniego globalnego wyniku Indeksu SDG w stosunku do roku poprzedniego. Zaznacza się, że wiele wskaźników obrazujących rok 2020 nie jest dostępnych ze względu na opóźnienia w prowadzonych statystykach międzynarodowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Cały tekst Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., można przeczytać tu: http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf

Stan realizacji poszczególnych Celów można śledzić tu: https://dashboards.sdgindex.org/map

Sprawdź Priorytety dla Polski: https://sdg.gov.pl/priorytet/

Sprawdź jak Polska sobie radzi: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/poland