20 grudnia 2022

Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Na realizację tego celu zostało nam już tylko (!) 2900 dni!

Światowy stan realizacji 16 SDG, „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem:

https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg16

Rysunek 1. SDG 16, „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Stan na grudzień 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg15

Zabójstwa, przemoc wobec małych dzieci, handel ludźmi czy przemoc seksualna są działaniami, które stwarzają poważne zagrożenie dla pokoju społeczeństw. Należy zapewnić równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich ludzi oraz tworzyć skuteczne, odpowiedzialne i przyjazne instytucje na wszystkich szczeblach.

Podczas ostatniej dekady zanotowano znaczny postęp w zakresie ograniczania zabójstw i handlu ludźmi. Niestety wciąż, w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Azji nadal tysiące ludzi są narażone na działania zabójstwa. W wielu krajach na całym świecie występuje agresja i przemoc wobec dzieci, co stanowi naruszenie ich praw. Jest to plaga, której skala jest trudna do oszacowania z powodu braku informacji i danych.

Aby sprostać tym wyzwaniom wymagane jest wdrażanie skutecznych i bardziej przejrzystych przepisów prawnych oraz sporządzania całościowych i realistycznych budżetów państwowych. Jednym z pierwszych kroków w stronę ochrony praw jednostki jest rejestracja narodzin i tworzenie bardziej niezależnych krajowych instytucji zajmujących się prawami człowieka1.

Jakie są zadania w celu 16, umieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030?

16.1  Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich formach oraz związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie.

16.2  Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci.

16.3  Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

16.4  Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości zorganizowanej.

16.5  Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach.

16.6  Rozwijać skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach.

16.7  Zapewnić elastyczny, inkluzywny, partycypacyjny i reprezentacyjny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

16.8  Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach międzynarodowego porządku prawnego.

16.9  Do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń.

16.10  Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz chronić podstawowe wolności, zgodnie z krajową legislacją i międzynarodowymi porozumieniami.

16.A  Wzmocnić właściwe instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową oraz budować zdolności na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się, na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości.

16.B  Promować i egzekwować prawo niedyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Fakty

 • Sądownictwo i policja to instytucje najbardziej dotknięte korupcją.

 • Koszt korupcji, łapówkarstwa, kradzieży i unikania podatków w krajach rozwijających się wynosi 1,26 bilionów USD rocznie.

 • Na świecie zarejestrowano 73% narodzin dzieci poniżej 5 roku życia. Jednakże w Afryce Subsaharyjskiej dotyczy to zaledwie 46% dzieci.

 • Około 28,5 mln dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nie uczęszczające do szkoły, zamieszkują obszary dotknięte konfliktem.

 • Rządy prawa i rozwój są silnie powiązane i nawzajem się wzmacniają. Właśnie dlatego jest tak bardzo konieczne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 • Odsetek więźniów przetrzymywanych bez wyroku sądowego wynosi 31% i nie zmienił się w ciągu ostatnich 10 lat2.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to3:

 • Wypowiadaj na głos swoje zdanie.

 • Bierz udział w wyborach.

 • Bierz udział w procesie decyzyjnym.

 • Sprzeciwstawiaj się przemocy wobec kobiet. Jeśli jesteś ofiarą przemocy, zgłoś się do odpowiednich służb.

 • Doceniaj różnorodność kulturową.

 • Pielęgnuj pokojową atmosferę w domu i w Twoim własnym otoczeniu.

 • Nie bądź bierny wobec władzy- interesuj się działaniem władz.

 • Bądź za pokojem, zwracaj uwagę na dobre relacje międzyludzkie.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 16 to:

Źródło: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (sdg.gov.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ:

Peace, justice and strong institutions – United Nations Sustainable Development


1 https://www.un.org.pl/cel15