26 lipca 2022

Cel 11. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Na realizację tego celu zostało nam już tylko 3075 dni!

Światowy stan realizacji 11 SDG, „Zrównoważone miasta i społeczności”, interaktywna mapa dostępna pod linkiem: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg11

Rys 1. SDG 11, Zrównoważone miasta i społeczności. Stan na lipiec 2022. Dane: https://dashboards.sdgindex.org/map/goals/sdg11

Miasta to ośrodki kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego. Wzrost miasta to korzyści z punktu widzenia rozwoju społecznego i ekonomicznego.

W związku z oczekiwanym wzrostem liczby ludzi zamieszkujących obszary miejskie do aż 5 miliardów do roku 2030, należy wdrożyć skuteczne i sprawdzone praktyki w zakresie planowania i zarządzania terenami miejskim, które pozwolą sprostać wyzwaniom związanym z urbanizacją.

Przed miastami stoi jednak wciąż wyzwanie dotyczące ich zarządzania. Powstaje pytanie – w jaki sposób dążyć do pomyślnego rozwoju miast i tworzenia miejsc pracy nie przyczyniając się do nadmiernej eksploatacji ziemi i bez nadwyrężania środków. Pozostałe wyzwania związane są z tematami takimi jak przeludnienie, braku funduszy na podstawowe usługi, braku odpowiedniego budownictwa mieszkaniowego czy też pogarszająca się infrastruktura.

Należy się zgodzić, że miasta muszą i powinny rozwijać się. Jednak musimy zwrócić uwagę na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu. Jednym z takich przykładów może być polepszenie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Fakty:

 • W stanie na 2019 r., ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach, a zgodnie z prognozami do roku 2030, miasta mają być zamieszkane przez 5 miliardów ludzi.
 • Ok. 880 milionów ludzi mieszka w slumsach. Jest to obszar głównie Azji wschodniej i południowo- wschodniej.
 • Miasta zajmują ledwie 3% obszaru całej planety, a mimo to zużywają 60-80% energii i są producentem ok. 75% emisji CO2.
 • Gwałtowny rozwój i wzrost urbanizacji wpływa na wielkość zasobów wody słodkiej, ilość powstających ścieków, na jakość środowiska naturalnego oraz na zdrowie publiczne.
 • W 2016 r., na wskutek zanieczyszczonego powietrza zmarło ok. 4,2 mln ludzi.

Jak przyczynić się do realizacji tego celu?

Zrób to:

 • Wspieraj rozwój terenów sportowo- rekreacyjnych.
 • Zaproponuj system „carpooling”, system który pomoże znaleźć kierowcę, który zawiezie innych w dane miejsce.
 • Edukuj i dokształcaj się z obszaru CO2 w mieście w którym mieszkasz. Dziel się tą wiedzą.
 • Używaj transportu publicznego, korzystaj z rowerów i innych środków transportu przyjaznych środowisku.
 • Zwracaj uwagę na to, by informacja publiczna była jasna, precyzyjna i klarowna.
 • Wspomagaj i wpieraj zniżki na transport publiczny i rowery miejskie w zakorkowanych miastach.
 • Działaj w lokalnej społeczności. Opowiadaj się za tworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, gdzie kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawni będą czuli się bezpiecznie.

Monitorowane wskaźniki w przypadku SDGs 11 to:

Kilka pytań do specjalisty: 

W jaki sposób realizuje się obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych?

W ustawie o gospodarce opakowanymi i odpadami opakowaniowymi publiczne kampanie edukacyjne zdefiniowane są jako każde działanie mające na celu poprawę świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, wpływie tych odpadów na zdrowie ludzi, o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Mogą to być działania takie jak kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki, broszury informacyjne, plakaty, konferencje i inne imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Jeśli przedsiębiorca samodzielnie zamierza realizować ten ustawowy obowiązek, jest obowiązany przeznaczyć na ten cel 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Najprostszym sposobem realizacji tego obowiązku jest jednak przekazanie go organizacji odzysku opakowań na podstawie umowy, która bezwzględnie musi być zawarta w formie pisemnej.

Czy w Polsce jest obowiązek umieszczania na opakowaniu informacji o przydatności opakowania do recyklingu?

Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, umieszczanie oznakowania na opakowaniu jest dobrowolne.

Czy opakowania każdej substancji niebezpiecznej powinno być rozliczane  przez Izbę gospodarczą a nie przez organizację odzysku opakowań?

Zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nie każda substancja niebezpieczna jest środkiem niebezpiecznym, którego opakowania należy rozliczać przystępując do porozumienia z marszałkiem województwa, zawartego przez organizację samorządu gospodarczego.

Środkiem niebezpiecznym są tylko substancje chemiczne i ich mieszaniny w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategoriach 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006;

Czy szklanka dołączona do zestawu promocyjnego napojów należy uznać z opakowanie?

NIE, takiej szklanki nie uznaje się za opakowanie wprowadzane do obrotu.

Czy etykieta z ceną dołączona do produktu jest opakowaniem?

Tak, taka etykietę należy uznać za opakowanie, wraz z elementem łączącym etykietę z produktem.