28 marca 2023

Aktualizacja legislacyjna marzec 2023

Nadchodzące zmiany w prawie polskim, stan na 21 marca 2023 r.

Branżę opakowaniową czekają duże zmiany. Jednak z ostatnich doniesień medialnych i ministerialnych, nie jest jasnym, kiedy dane projekty ustaw zaczną obowiązywać. Obecnie procedowane są niezależnie od siebie, aż 3 projekty ustaw, które w znacznym stopniu zmienią system gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Na poziomie europejskim, trwają dalsze prace nad projektem rozporządzenia PPWR. W kwestii dyrektywy odpadowej, wciąż czekamy na propozycję przepisów od UE.

Zaznaczamy, że poniższy opis projektów ustaw jest ogólny i zalecamy całościową lekturę tekstu.

 

Polska


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)
Nr projektu: UC73/ Druk Sejmowy 3009
Stan: Ustawa przekazana do prac w Senacie
Etap legislacyjny: Polska ma duże opóźnienie w implementacji przepisów dyrektywy SUP. Przepisy dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego miały być transponowane „projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw”, nr projektu UC73.

W dniu 10 marca 2023 r. ustawa została przekazana do prac w Senacie.
Link do monitoringu:

Projekt RCL:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777259#12777259

Prace w Sejmie i Senacie:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-174-22


Nazwa dokumentu:Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (system kaucyjny)
Nr projektu: UC98
Stan: projekt procedowany
brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Etap legislacyjny:Zakończono etap Komisji Prawniczej. Planowane są kolejne kroki.
Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356003/katalog/12851453#12851453


Nazwa dokumentu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw- ROP
Nr projektu: UC81
Stan: projekt procedowany
brak zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca

Etap legislacyjny: Zakończone konsultacje, Ministerstwo jest w trakcie analizowania uwag i wniosków.
Nieznana jest data ukończenia prac nad projektem.

Link do monitoringu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311


Unia Europejska


Nazwa dokumentu: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE
Stan:
Etap legislacyjny:

Projekt opublikowany w dniu 30 listopada 2022 r.
Projekt przekazano do Rady oraz Parlamenentu w dniu 30 listopada 2022 r.

Istnieje polska wersja językowa

Link do monitoringu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0677

polska wersja językowa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0677&from=EN


Nazwa dokumentu: Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów
Stan: 
Etap legislacyjny:

Opóźnienia w pracach przedstawienia tego projektu.
Pierwszy kwartał 2023 r.

Link do monitoringu:

Wpływ gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów (europa.eu)


Polska implementacja Dykrektywy SUP

W dniu 10 marca 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw została przekazana do prac w Senacie. Jest to ustawa, która implementuje tzw. Dyrektywę SUP, którą Polska była zobowiązana zaimplementować do krajowego porządku prawnego do 3 lipca 2021 r. Wobec powyższego, Polska jako kraj członkowski UE, ma już około 2 letnie opóźnienie w tym zakresie.

Na tym etapie mowa już o ustawie, a nie jak do tej pory projekcie, ponieważ gdy projekt aktu prawnego (projekt ustawy) zostaje przekazany do prac w Senacie, zostaje przekazany już jako ustawa z dnia…

Teraz Senat ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Jeżeli nie zgłosi żadnych uwag, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza wiele zmian i nowych obowiązków do ustaw takich jak:

 1. w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903), wprowadzając 19 zmian,
 2. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), wprowadzając 2 zmiany,
 3. w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), wprowadzając 1 zmianę,
 4. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687), wprowadzając 5 zmian,
 5. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.10), wprowadzając 1 zmianę,
 6. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722 oraz z 2023 r. poz. 295), wprowadzając 10 zmian,
 7. w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160), wprowadzając 11 zmian,
 8. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295), wprowadzając 2 zmiany,
 9. w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), wprowadzając 2 zmiany,
 10. w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.12), wprowadzając 2 zmiany
 11. w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), wprowadzając 2 zmiany.

Dla Rekopol najważniejsze zmiany to zmiany które zajdą w m.in. ustawie opakowaniowej.

Najważniejsze zmiany ogółem to:

 1. zmiana definicji pojęcia publicznej kampanii edukacyjnej,
 2. dodanie definicji opakowania na napoje,
 3. dodanie obowiązku dodatku recyklatu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojem. do 3 l,
 4. dodanie obowiązku przytwierdzenia zakrętki/ wieczka,
 5. obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu w stosunku do opakowań na napoje będącymi butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l,
 6. obowiązek prowadzenia określonej ewidencji,
 7. kara za nieprowadzenie ewidencji, za nie stosowanie recyklatu, za nieosiągnięcie rocznych poziomów zbiórki,
 8. kara za wprowadzanie opakowań na napoje bez przytwierdzenia zakrętek i wieczek.

Warto zwrócić uwagę na jeden z pojawiających się obowiązków, tzn. obowiązek dodawania recyklatu w butelkach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l. Jak czytamy, wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i pojemności do 3l jest obowiązany do zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej:

 1. od 2025 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest politereftalan etylenu,
 2. od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Ponadto, warto też zwrócić uwagę na kolejny obowiązek, który dotyczyć będzie obowiązku przytwierdzania zakrętki i wieczka do butelki, tzn. wprowadzający produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów może wprowadzać do obrotu napoje w tych pojemnikach, jeżeli zakrętki i wieczka tych pojemników wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do nich podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.

W proponowanych przepisach znalazła się również kara za brak spełnienia powyższego, tzn. ten kto wbrew powyższemu wprowadza do obrotu produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, których zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych nie pozostają przymocowane do nich podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju, może zostać obarczony karą do w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.

Ważnym zobowiązaniem wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje będącymi butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów (istnieją wyjątki) jest obowiązany do osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszącego odpowiednio:

 1. od 2025 r. – 77%,
 2. od 2029 r. – 90%.

Wprowadzający produkty w opakowaniach może realizować ten obowiązek samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Warto też wskazać, jak wskazano w ustawie, że przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Są jednak pewne wyjątki. M.in art. 7 pkt 4 w zakresie art. 14b i pkt 9, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Jak wspomniano powyżej, ustawa przewiduje wiele nowych obowiązków. Warto zapoznać się z treścią dokumentu przekazanego do prac w Senacie. Można to zrobić klikając tu: Akt prawny (sejm.gov.pl)

Zachęcamy do dalszego śledzenia naszego Newslettera, w którym informujemy Państwa na bieżąco o kolejnych etapach legislacyjnych.