25 kwietnia 2022

Miliony ton odpadów opakowaniowych przy wsparciu setek milionów złotych 

Od 20 lat Rekopol stawia na współpracę z Instalacjami do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dzięki którym odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych trafiają do recyklingu, a nie na składowisko. O dopłatach do zebranych
i przekazanych do recyklingu odpadach opakowaniowych w obecnym systemie prawnym pisze Joanna Janczewska z Rekopolu.

WYSOKOŚĆ DOPŁAT
Do polskiego prawa nie zostały wdrożone zasady regulujące pokrywanie kosztów zbierania i segregacji odpadów opakowaniowych przez firmy wprowadzające opakowania na rynek. Mimo tej sytuacji, Rekopol konsekwentnie od 2002r. stara się dofinansowywać te działania na możliwie najwyższym poziomie.

Rekopol współfinansował koszty zbiórki, segregacji i przekazania do recyklingu 13,5 mln ton odpadów opakowaniowych na poziomie ponad 330 mln zł, w tym odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych to 4,5 mln ton – 185 mln zł. Jesteśmy świadomi tego, że poziom tego dofinasowania nie jest adekwatny do rzeczywistych kosztów zebrania, sortowania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych, jednak działamy w ramach obowiązującego prawa, gdzie poziom dopłat kształtują mechanizmy ekonomiczne, takie jak popyt i podaż. Obecnie jednak duża cześć kosztów gospodarki odpadami jest pokrywana z opłat od mieszkańców, a strumień pieniądza od organizacji odzysku jest strumieniem dodatkowym.

Ta sytuacja będzie ulegała zmianie. Implementacja dyrektyw unijnych a w głównej mierze ramowej dyrektywy o odpadach spowoduje, że strumień pieniądza na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi z gospodarstw domowych będzie pochodził od wprowadzających opakowania na rynek, a nie bezpośrednio od mieszkańca, jak to ma miejsce obecnie.

Rekopol jako jedyna organizacja odzysku opakowań nie wypłaca dywidend swoim akcjonariuszom co pozwala maksymalizować poziom dopłat. Rekopol jako jedyna organizacja odzysku rozpoczęła w 2002r. współpracę z instalacjami sortującymi odpady w oparciu o umowy trójstronne. Stroną były: instalacja sortująca, gmina i Rekopol. Wtedy poziom dopłat był adekwatny do ówczesnych kosztów zbiórki, segregacji i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych. Silna konkurencja pomiędzy organizacjami odzysku uniemożliwiła kontynuowanie tej polityki, a dodatkowo brak zasad nadzoru nad tą konkurencją doprowadził do silnej degradacji strumienia pieniądza płynącego do branży gospodarującej odpadami.

Mimo braku precyzyjnych i transparentnych reguł określających zasady funkcjonowania organizacji odzysku i ich roli, od 20 lat staramy się funkcjonować na podstawie wewnętrznej polityki określonej przez akcjonariuszy i najwyższych wypracowanych standardów, widząc swoją rolę jako organizacja wspomagająca zbiórkę selektywną i sortowanie odpadów poprzez współfinansowanie tych działań jak i edukowanie mieszkańców.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od 2018 roku planowo i systematycznie podnosimy poziom dopłat zmierzając w kierunku pokrywania kosztów gospodarki odpadami opakowaniowymi w gminach co, mamy głęboką nadzieję, będzie za niedługi czas regulowane prawem.

Jesteśmy wdzięczni naszym Partnerom, firmom zbierającym odpady, instalacjom sortującym, recyklerom za rzetelną i profesjonalną współpracę. Dziękujemy, że są Państwo z Nam