16 grudnia 2016

Konferencja „System gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce – konieczne zmiany”

14 grudnia 2016 roku w Hotelu Marriott Warszawie odbyła się konferencja pn. „System gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce – konieczne zmiany”. Wydarzenie zorganizował Rekopol.

O potrzebie zmian w systemie gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce, którego filarem tak jak w każdym kraju UE są przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, mówi się o dawna, zwłaszcza o wprowadzeniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta za opakowanie.

Komisja Europejska opublikowała w grudniu 2015 roku program Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) (ang. Circural Economy Package – CEP), mający istotne konsekwencje dla polityki gospodarczej, społecznej i środowiskowej państw członkowskich. Projekt ten, mający na celu przejście od całej gospodarki UE od modelu linearnego do modelu o charakterze cyrkularnym skupia się w swojej propozycji regulacyjnej prawie wyłącznie na zagadnieniu odpadów, a w tym zawiera istotne założenia z punktu widzenia systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jest to m.in. znaczące zwiększenie poziomów recyklingu dla opakowań w odniesieniu do wszystkich typów opakowań razem wzrost z obecnych 56% w Polsce do 65% w roku 2025 i 75% w 2030, czy w odniesieniu do opakowań ze szkła z 61% (w Polsce) odpowiednio do 75% i 85%.

Drugą istotną kwestią jest standaryzacja stosowania zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) (nowy art. 8A), czyli podejścia, w ramach którego odpowiedzialność producenta za produkt rozszerzona jest na jego los do fazy poużytkowej, tj. kiedy opakowanie jego produktu staje się odpadem.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, na konferencji dokonaliśmy syntezy obecnego stanu polskiego systemu gospodarowania odpadami. Czy w obecnym kształcie systemu możliwe jest sprostanie wymaganiom stawianym Polsce przez Unię?

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do dyskutowania o istocie Circular Economy Package z różnymi interesariuszami i uczestnikami systemu. Przeanalizowaliśmy istniejące bariery instytucjonalne systemu oraz koniecznie zmiany regulacji prawnych.

program

Partnerami konferencji byli:
• Deloitte
• Konfederacja Lewiatan
• Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak
• Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

Dziękujemy za obecność i zainteresowanie naszym wydarzeniem!

img_2894

img_2906

img_2898

img_2896