3 lutego 2017

Jakub Tyczkowski prelegentem podczas SOS EXPO 2017

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. była Głównym Partnerem VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2017, które odbyło się 2 lutego 2017 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia prelekcję na temat „Rozszerzona Odpowiedzialność  Producenta jako element Gospodarki w Obiegu Zamkniętym – konsekwencje dla gospodarki odpadami” wygłosił Jakub Tyczkowski – prezes zarządu Rekopolu.

Circular Economy Package w ramach przewidywanych zmian legislacyjnych zaproponował standaryzację stosowania zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w obszarze odpadów (Art. 8a nowelizowanej Dyrektywy Ramowej) w Unii Europejskiej. Polska stoi zatem nie tylko przed koniecznością sprostania wymaganiom, już nałożonym na nasz kraj przez UE,  ale również i tym, które wprowadzi idea Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Czy w obecnym kształcie polskiego systemu gospodarowania odpadami jest to możliwe?

W swoim wystąpieniu prezes Tyczkowski podkreślił  konieczność wprowadzenia w Polsce  idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym, oraz określenia nowych zasad odpowiedzialności producenta za wprowadzone na rynek opakowanie. Omówił konsekwencje tej zmiany dla poszczególnych uczestników systemu.

Przeanalizował także istniejące obecnie systemy ROP funkcjonujące w innych europejskich krajach i dokonał syntezy sytuacji w Polsce. Wniosek: tylko w Polsce i w Wielkiej Brytanii wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek mają obowiązki dotyczące odpadów po tych produktach tylko związane z osiągnięciem poziomów recyklingu i odzysku, a nie bezpośrednio z pokrywaniem kosztów zbiórki tych odpadów (czyli także zapewnieniem dofinansowania na określonym poziomie zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych).

Polska stoi przed koniecznością zweryfikowania i ustalenia nowych zasad ROP, które muszą opierać się nie tylko na konieczności realizacji przez przedsiębiorców poziomów odzysku i recyklingu wprowadzonych opakowań, ale rozstrzygać także m.in. kwestię finansowania zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w gminach, edukacji społeczeństwa i wprowadzać nowy podział ról i obowiązków.