16 sierpnia 2022

Do dziś trwa możliwość wzięcia udziału w konsultacjach dot. wpływu gospodarowania odpadami na środowisko

Szanowni Państwo, informujemy, że do dnia 16 sierpnia 2022 r., trwa możliwość wzięcia udziału w konsultacjach dot. wpływu gospodarowania odpadami na środowisko – przegląd unijnych ram dotyczących odpadów. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

monitoring zmian prawnych

stan na 12 sierpnia 2022 r.

1.    Stan obecny ramowej dyrektywy odpadowej

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705

2.    Informacje o inicjatywnie

Przegląd Ramowej Dyrektywy Odpadowej, 2023 r.

Zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie, planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz klauzulami przeglądowymi dyrektywy przegląd koncentruje się na następujących obszarach polityki: zapobieganie, selektywna zbiórka, oleje odpadowe i tekstylia.

Pomimo obowiązujących przepisów, produkcja odpadów komunalnych wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Niskie wskaźniki recyklingu, a także recyklaty o niższej jakości są częściowo spowodowane nieefektywnymi systemami zbiórki odpadów. W przypadku niektórych konkretnych strumieni, takich jak oleje odpadowe i tekstylia, dowody wskazują, że zasada „zanieczyszczający płaci” nie jest w pełni wdrożona, a niektóre odpady mogą być nielegalnie usuwane, co prowadzi do zanieczyszczenia.

Zmiana Dyrektywy odpadowej ma na celu poprawę ogólnych wyników gospodarowania odpadami dla środowiska zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i wdrożeniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Oczekuje się, że dowody zebrane przez KE podczas konsultacji zapewnią lepsze zrozumienie przyczyn tych problemów. Pomoże to również poinformować KE o dodatkowych problemach wskazanych przez zainteresowane strony i określić inne cele, które należy wziąć pod uwagę
w przypadku konkretnych i spójnych działań.

Wezwanie do przedstawienia dowodów „Call for evidence” zostało opublikowane w styczniu i lutym 2022 r., a Komisja otrzymała 198 odrębnych odpowiedzi. Duża liczba respondentów zastanowiła się nad potrzebą zajęcia się konsumpcją i promowania bezpośredniego ponownego wykorzystania i projektowania z myślą o obiegu zamkniętym w celu zapobiegania powstawaniu odpadów. Wielu respondentów poparło koncepcję, że selektywna zbiórka jest warunkiem wstępnym poprawy ponownego wykorzystania i recyklingu, a kilku respondentów podkreśliło znaczenie odpadów opakowaniowych w tym zakresie. Kilka stowarzyszeń przedsiębiorców wspomniało o znaczeniu systemów EPR, szczególnie
w przypadku tekstyliów.

W pierwszej połowie 2022 r. planowany jest szerszy zestaw konsultacji, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wyrażenia swoich poglądów na temat bieżących wyników dyrektywy odpadowej, w tym tego, co może działać dobrze, a co nie i jak można to ulepszyć.

Głównymi zainteresowanymi stronami są organy krajowe, producenci i organizacje odpowiedzialności producentów, podmioty zajmujące się zbieraniem i recyklingiem odpadów, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i eksperci naukowi.

Zgodnie z powyższym, do dnia 16 sierpnia 2022r. trwają konsultacje publiczne-

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Wp%C5%82yw-gospodarowania-odpadami-na-srodowisko-przeglad-unijnych-ram-dotyczacych-odpadow_pl

Dyrektywa odpadowa zawiera klauzule przeglądowe dotyczące środków zapobiegawczych, marnotrawienia żywności i olejów odpadowych.  Europejski Zielony Deal zawiera polityczne zobowiązanie do „uproszczenia gospodarki odpadami dla obywateli i zapewnienia czystszych materiałów wtórnych dla firm”. Ponadto plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym zobowiązuje do znacznego zmniejszenia całkowitej ilości wytwarzanych odpadów: ma na celu zmniejszenie o połowę ilości resztkowych (niepoddanych recyklingowi) odpadów komunalnych do 2030 r., promowanie bezpieczniejszych
i czystszych strumieni odpadów oraz zapewnienie wysokiej jakości recyklingu
. Inicjatywa ta zintegruje inicjatywę na rzecz ograniczenia marnowania żywności, ponieważ te ostatnie stanowią znaczną część odpadów komunalnych.

Celem dyrektywy odpadowej jest ochrona zdrowia publicznego i środowiska poprzez właściwe gospodarowanie odpadami. Odbywa się to dzięki stosowaniu unijnej hierarchii postępowania z odpadami, w której pierwszeństwo przed odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów ma zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ponowne użycie.

Inicjatywa ta poprawi gospodarowanie odpadami za sprawą:

  • ograniczenia wytwarzania odpadów, w tym poprzez ponowne użycie produktów lub składników
  • ograniczenia ilości odpadów zmieszanych i zwiększenia przygotowania odpadów do ponownego użycia lub recyklingu poprzez poprawę selektywnego zbierania.

Rodzaj aktu prawnego: wniosek dotyczący dyrektywy

3.    Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne są otwarte.

Czas trwania konsultacji

24 maja 2022 – 16 sierpnia 2022  (północ czasu brukselskiego).

Nadesłane opinie zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad tą inicjatywą. W sprawozdaniu podsumowującym zostanie wyjaśnione, w jaki sposób KE je uwzględni.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Wp%C5%82yw-gospodarowania-odpadami-na-srodowisko-przeglad-unijnych-ram-dotyczacych-odpadow_pl

4.    Przyjęcie przez KE

Komisja zapowiada przyjęcie przepisów w I/ II Q 2023 r.

5.    Dalsze kroki

Monitorowanie zestawienia uwag po konsultacjach publicznych.
Monitorowanie terminowości postępowania w sprawie przedstawienia propozycji przepisów przez KE.

~