26 stycznia 2017

Audyt zewnętrzny recyklera – komunikat

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.), które nakładają na przedsiębiorców prowadzących recykling obowiązek przeprowadzenia raz w roku obowiązkowego audytu zewnętrznego. Termin przeprowadzenia pierwszego audytu za rok 2016 mija 30 kwietnia 2017 roku.

Obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audytu, wynikający z art. 46 Ustawy, dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg.

Zgodnie z interpretacją z Ministerstwa Środowiska, powyższy zapis dotyczący masy 400 Mg odpadów dotyczy wszystkich grup odpadów, które obejmuje zezwolenie, a nie tylko odpadów opakowaniowych z grupy 15. Sposób przeprowadzenia i zakres audytu oraz sprawozdania z jego wyników określony został poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz. U. z 2015 poz. 2264).

Audyty mają zostać przeprowadzane przez niezależnych weryfikatorów EMAS. Weryfikatora wybiera audytowany Przedsiębiorca i pokrywa koszt przeprowadzenia audytu. Należy podkreślić, iż weryfikator jest to firma, która posiada aktualną akredytację, a nie indywidualny audytor. Aktualna lista weryfikatorów z aktywnymi akredytacjami znajduje się na stronie PCA pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zamieszczonym poniżej piśmie.

Pismo

Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi